Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

In het KOMPAS 2020 zijn rol en positie van de provincies uitgewerkt, waarbij de maatschappelijke opgaven leidend zijn. Dit vraagt om een flexibele provinciale rolopvatting. Hierbij is het bovenal van belang dat de overheden én hun partners de maatschappelijke opgaven samen aanpakken.

Samen doen wat nodig is in regionaal perspectief levert de volgende zeven kerntaken op:

  • Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
  • Milieu, energie & klimaat
  • Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • Regionale economie
  • Culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • Kwaliteit van het openbaar bestuur

Het vooropstellen van maatschappelijke opgaven betekent dat provincies over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. De groei van de economie begint vooral in stedelijke regio’s en laat zich niet vangen in bestuurlijke grenzen. Gemeentelijke, provinciale en nationale grenzen zijn ondergeschikt aan de maatschappelijke opgaven. ‘Je gaat er over of niet’ is een te simpele voorstelling van de relatie tussen overheid en maatschappelijke werkelijkheid.  

Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden. Om die reden ziet de PvdA Flevoland ‘de krachtige samenleving’, in aanvulling op de vaststaande thema’s, ook als een blijvend aandachtspunt voor de provincie. Daarnaast is de relatief jonge provincie Flevoland nog niet af en dus is blijvende inzet van de provinciale overheid nodig om te zorgen dat iedereen in Flevoland volwaardig mee kan doen op het gebied van wonen, werken en recreëren. 

In Flevoland is aan de zeven kerntaken een 8ste alles overkoepelende kerntaak toegevoegd: “Krachtige samenleving”. De Provincie geeft via beleidsprogramma’s invulling aan deze 8 kerntaken.

Op deze acht beleidsprogramma’s wil de Flevolandse politiek, inclusief PvdA Flevoland, de volgende werkwijzen toepassen:

Constructieve samenwerking: de provincie is goed in het bij elkaar brengen van belangen en wij zoeken binnen en buiten onze regio de juiste partners om de krachten te bundelen

Openheid en transparantie: wij zoeken de dialoog met de samenleving en wij vragen betrokken inwoners, experts, stakeholders en partners om met ons mee te denken bij de voorbereiding van belangrijke besluiten

Tijdige betrokkenheid: wij informeren elkaar vroegtijdig over belangrijke ontwikkelingen en wij intensiveren de dialoog in de politiek en vanuit de politiek met de samenleving

Ruimte voor Initiatief: wij creëren nieuwe verbindingen tussen Flevolanders en provinciaal bestuur, waardoor wij de maatschappelijke opgaven op een gedragen wijze kunnen aanpakken