Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

In het KOMPAS 2020 zijn rol en positie van de provincies uitgewerkt, waarbij de  maatschappelijke opgaven leidend zijn. Dit vraagt om een flexibele provinciale rolopvatting. Hierbij is het bovenal van belang dat de overheden én hun  partners de maatschappelijke opgaven samen aanpakken.

Samen doen wat nodig is in regionaal perspectief levert de volgende zeven kerntaken op:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
 • Milieu, energie & klimaat Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
 • Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie Culturele infrastructuur & monumentenzorg
 • Kwaliteit van het openbaar bestuur

Het vooropstellen van maatschappelijke opgaven betekent dat provincies over  geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. De groei van de economie begint vooral in stedelijke regio’s en laat zich niet vangen in bestuurlijke grenzen. Gemeentelijke, provinciale en nationale grenzen zijn ondergeschikt aan de maatschappelijke opgaven. ‘Je gaat er over of niet’ is een te simpele voorstelling van de relatie tussen overheid en maatschappelijke werkelijkheid.  

Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling,  werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden. Om die reden ziet de PvdA Flevoland ‘de krachtige samenleving’, in aanvulling op de vaststaande thema’s, ook als een blijvend aandachtspunt voor de provincie. Daarnaast is de relatief jonge provincie Flevoland nog niet af en dus is blijvende inzet van de provinciale overheid nodig om te zorgen dat iedereen in Flevoland volwaardig mee kan doen op het gebied van wonen, werken en recreëren. 

In Flevoland zijn de zeven kerntaken vertaald naar acht inhoudelijke thema’s waar de provincie via beleidsprogramma’s invulling aan geeft en waar Provinciale en Gedeputeerde Staten eindverantwoordelijk voor zijn:

 1. Krachtige samenleving
 2. Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 3. Milieu, energie en klimaat
 4. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
 5. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 6. Regionale economie
 7. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 8. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Op deze acht beleidsprogramma’s wil de Flevolandse politiek, inclusief PvdA Flevoland, de volgende werkwijze toepassen:

 1. Constructieve samenwerking: de provincie is goed in het bij elkaar brengen van belangen en we zoeken binnen en buiten onze regio de juiste partners om de krachten te bundelen
 2. Openheid en transparantie: we zoeken de dialoog met de samenleving en we vragen betrokken inwoners, experts, stakeholders en partners om met ons mee te denken bij de voorbereiding van belangrijke besluiten
 3. Tijdige betrokkenheid: we informeren elkaar vroegtijdig over belangrijke ontwikkelingen en we intensiveren de dialoog in de politiek en vanuit de politiek met de samenleving
 4. Ruimte voor Initiatief: we creëren nieuwe verbindingen tussen Flevolanders en provinciaal bestuur, waardoor we de maatschappelijke opgaven op een gedragen wijze kunnen aanpakken