Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, passend werk met een “eerlijke beloning”, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Deze idealen zijn actueler dan ooit.
In de afgelopen jaren is het neoliberalisme te ver doorgeschoten en is de vrije markt bijna heilig verklaard. Maar wat van ons allemaal is, moet je niet uit handen geven aan aandeelhouders met winstbejag.
De situatie rond de MC-groep/IJsselmeerziekenhuizen illustreert dit helaas. Wat ons betreft moet de basisgezondheidszorg weer terug naar de overheid.

Goed onderwijs en goede zorg zijn belangrijker dan efficiënt onderwijs en zorg.
Zodra het om mensen gaat, moet het niet om de prijs, maar om betrokkenheid gaan.
Wij geloven niet in “ieder voor zich”. Samenleven doe je met elkaar. Dit betekent dat wij naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen. Iedereen heeft iets te bieden aan een ander of aan de buurt, de gemeenschap.
Wij stimuleren de talenten van mensen. Daarbij zal de overheid altijd verantwoordelijkheid moeten nemen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daar blijven wij een vangnet voor organiseren.
Wij pakken de eindeloze regelzucht binnen de sociale sector aan. Bij zorg voor elkaar hoort ook dat wij iedereen betrekken bij activiteiten in de samenleving.
Wij geven ouderen en mensen met een beperking een nadrukkelijke plek. Wij tolereren geen discriminatie, dus ook niet bij sollicitaties, het verwerven van stageplaatsen of het verkrijgen van zorg. En ook nieuwkomers, waar ook mensen tussen zitten die de taal niet machtig zijn, worden opgenomen in onze samenleving. Niemand valt buiten het ‘samen-leven’.
Inwoners van Flevoland krijgen meer zeggenschap en invloed op het bestuur en op hun omgeving.
Politiek bedrijven wij vóór mensen en mét mensen.
Van bestuurders in de publieke en semipublieke sector verwachten wij dat ze ruimte laten voor gebruikers en medewerkers. De afstand tussen management en werkvloer en tussen politiek en burgers moet verkleind worden. Dit kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.
Voor de PvdA geldt niet dat de “overheid” zo klein mogelijk moet zijn. De overheid moet voldoende toegerust zijn om haar taken op een goede manier uit te kunnen voeren. Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen zijn daarbij kernbegrippen. Tegelijkertijd moet de overheid ruimte bieden; experimenten met burgerinitiatieven - mits voorzien van de juiste kaders en goed voorbereid - juichen wij zeer toe.

De Provincie heeft daarin, balancerend tussen landelijk en lokaal, een speciale rol. Waar taken (ook van de Provincie) naar de lokale overheden overgeheveld worden vindt de PvdA dat je die niet zomaar “over de schutting gooit” maar ook de plicht hebt om de benodigde middelen mee te geven en de vinger aan de pols te houden. Daarom heeft de PvdA Flevoland aan de zeven kerntaken die aan de provincies worden toegedicht een achtste kerntaak toegevoegd: “Krachtige samenleving”. Met dit punt overbruggen wij de afstand tussen landelijk en lokaal. Daar waar gemeenten ondersteuning nodig hebben om de gedecentraliseerde taken (zowel vanuit landelijk als provinciaal) uit te kunnen voeren zorgen wij ervoor dat de benodigde middelen (zoveel als mogelijk) beschikbaar komen.

De provinciale overheid zorgt ook voor samenhang als het gaat om beleid dat de gemeenten overstijgt. De kwaliteit van bodem, water en lucht en het beheer van flora en fauna zijn daar voorbeelden van. Ook speelt de Provincie (samen met het Waterschap) een belangrijke rol op het gebied van de Omgevingswet.

Natuurlijk is de Partij van de Arbeid voor het bevorderen van werkgelegenheid, tegelijkertijd sluiten wij onze ogen niet voor de toekomst waarin (door verdergaande automatisering en robotisering) veel werkgelegenheid onder druk zal komen te staan. Als provinciale overheid zullen wij daar samen met Gemeenten en opleidingsinstituten op in moeten spelen. Met de landelijke overheid zal, bij een veranderende wereld, overleg gevoerd moeten worden over de “houdbaarheid van het Sociaal Domein”.

De centrale ligging van Flevoland in Nederland, de goede bereikbaarheid en de ruimte vormen een voordeel (waar het om de omvang van de werkgelegenheid gaat) dat volgens de PvdA beter kan worden uitgenut.

Van oudsher pleit de PvdA voor een meer sociale samenleving, waar naast eigen verantwoordelijkheid ook voor elkaar zorgen van groot belang is. Niet alleen de overheid heeft daar een rol in; juist voor het individu is daarbij een belangrijke rol weggelegd. Betrokkenheid bij de maatschappij (als vrijwilliger, werknemer of zelfstandig ondernemer) waarbij ieders talent zo goed mogelijk wordt benut moet leiden tot (persoonlijke) groei, een vergroot zelfvertrouwen en een meer met elkaar verbonden samenleving.

De economische kracht van Flevoland en de manier waarop wordt omgegaan met de verdeling van vrije tijd, werk en inkomen speelt daarbij een belangrijke rol.

Als jonge provincie heeft Flevoland verhoudingsgewijs minder voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, zorg, cultuur en onderwijs dan andere provincies. Dit soort voorzieningen kunnen, doordat ze voor iedereen toegankelijk zijn, ook een bijdrage leveren aan het “Sociaal welbevinden” van onze inwoners. Wij willen op deze terreinen dan ook zorgen voor een inhaalslag en zullen de gemeenten stimuleren en waar wenselijk en mogelijk ondersteunen.

Maar Flevoland is er voor iedereen of het nu gaat om recreëren, wonen of werken! Iedereen is, ongeacht zijn of haar herkomst, welkom om naar eigen vermogen een bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van onze regionale samenleving. Dit moet er toe bijdragen dat iedereen mee kan doen en ook echt meedoet!

Duurzaamheid, een begrip dat pakweg de laatste twintig jaar steeds belangrijker wordt was voor de PvdA altijd al een grondbeginsel. Wel is de invulling daarbij sterk veranderd. Ging het eerder vooral over de persoonlijke gezondheid en ontwikkeling nu spelen vooral de globale ontwikkelingen een belangrijke rol. Zorg voor elkaar kan niet zonder zorg voor onze planeet. De lokale en provinciale overheden spelen hierbij een beperkte rol maar een goede afstemming kan deze rol wel versterken.

Als jonge provincie is Flevoland nog niet af! Leven, wonen en werken kunnen hier nog verder worden geoptimaliseerd. Daarbij speelt de Provincie een overkoepelende (als helper, regisseur, stimulator en toezichthouder) rol. Een goed leven is mogelijk als er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van onderwijs, (jeugd)zorg, openbaar vervoer, sport en cultuur en welzijn. Om goed te kunnen wonen zijn voldoende goede (duurzame) en betaalbare woningen nodig en ter bevordering van de werkgelegenheid (toekomstgericht, gevarieerd en in een duurzame omgeving) is een goede bereikbaarheid (over de weg, het spoor, het water en door de lucht) van groot belang.
Hierbij vervullen de gemeenten voor de burgers de belangrijkste taak. Door meer te doen dan uitsluitend de wettelijke taken heeft de Provincie een actieve rol bij het van de grond krijgen van nieuwe ontwikkelingen. Door samenwerkingsverbanden (met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers) aan te gaan kunnen wij als zelfstandige en krachtige provincie meer bereiken.

Gemeentelijke, provinciale en nationale grenzen zijn ondergeschikt aan de maatschappelijke opgaven die de PvdA zich heeft gesteld. ‘Je gaat er over of niet’ is een te simpele voorstelling van de relatie tussen overheid en maatschappelijke werkelijkheid. Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden.

Samenwerking met de steden en provincies om ons heen is dan ook van groot belang (de MRA -Metropool Regio Amsterdam- is daar een goed voorbeeld van), deze samenwerkingsverbanden zijn veelal opgave-gestuurd.

Lopende ontwikkelingen die mede door de PvdA zijn geïnitieerd:

·         De komst van de Floriade Almere in 2022 (vliegwiel voor economische en duurzame ontwikkeling).

·         Flevokust Haven en Lelystad Airport voor vergroting van de economische infrastructuur van Lelystad.

·         Almere 2.0 voor een betere kwaliteit van en een groter toekomstperspectief voor Almere.

·         Het programma Nieuwe Natuur voor verbetering van de toegankelijkheid en belevingswaarde van de natuur in Flevoland.

·         De Maritieme Servicehaven in Urk.

·         Het Mobiliteits & Infrastructureel Testcentrum NLR in Marknesse.

·         Het Nationaal park Nieuw Land (Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Marker Wadden en het Markermeer) waarin natuurwaarden en cultuurhistorie elkaar kunnen versterken.

 

In de komende periode willen wij de volgende zaken verder uitbouwen of daar aan toevoegen:

·         In 2030 draait Flevoland op duurzame energie door minimaal de eigen energiebehoefte op te wekken met behulp van wind, zon en geothermie.

·         Verdere uitbouw van de Agenda Vitaal Platteland om zo de leefbaarheid, voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in en om de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk verder te vergroten.

·         De verdere ontwikkeling van de NOP, waarbij voor Emmeloord als gemeentelijk centrum een stedelijke kerntaak is weggelegd.

·         Verhogen van de investeringen in een krachtige samenleving waarin meedoen voorop staat (talentontwikkeling, aansluiting onderwijs <-> bedrijfsleven en zorg).

·         Als verantwoordelijke voor een goede bereikbaarheid van de steden en de dorpen in de provincie zullen wij werken aan veiligheid en goed openbaar vervoer.

·         Een provincie is niet af zonder een bruisende culturele infrastructuur. Bibliotheekwerk, podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, cultuur op school en amateurkunst worden daartoe ondersteund.

Wij gaan er vanuit dat het bovenstaande voldoende aanknopingspunten biedt om de PvdA ook de komende vier jaar een grote rol te laten spelen. Een en ander wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.

Een stem op de PvdA zorgt er voor dat u zeker kunt zijn van een duurzame, sociale en leefbare provincie!