Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Met het programma ‘Floriade Werkt!’ heeft de provincie de expo als hefboom gebruikt om onze regionale kenniseconomie structureel te versterken. wij zijn tot intensievere samenwerking gekomen met de (inter)nationale agrofoodsector, onder meer via interregionale samenwerkingsprogramma’s. Deze aanpak continueert de provincie ook na het evenement Floriade. Niet alleen op het thema Feeding the City en gefocust op Almere maar voor de gehele provincie. De nieuwe Flevo Campus, die zich richt op metropolitane voedselvraagstukken, is een blijvende opbrengst van de Floriade. Naast het provinciale Innovatiepaviljoen en de nieuwe school van Aeres Hogeschool Almere vestigen zich ook andere kennisinstellingen en bedrijven op de campus. Het Innovatiepaviljoen blijft ook na de Floriade beschikbaar als plek waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen kunnen werken aan innovaties. Ook de groene campus van Aeres Dronten profiteert van de aanpak. In Flevoland is een aantal proeftuinen tot stand gebracht waar innovaties in agro en food worden ontwikkeld, zoals voor precisielandbouw en robotisering, vertical farming, vitale bodem, kringlooplandbouw en plantaardige eiwitten als vleesvervangers.

Als PvdA ondersteunen wij de koppeling van de Floriade aan het tot stand komen van een duurzame, aantrekkelijke woonwijk, zodat de Floriade een blijvende parel wordt voor onze provincie. Het is aan alle partijen, maar zeker ook aan de provincie om de uitstraling van dit evenement volop te gebruiken voor een positieve profilering van ons gebied. Door actief te participeren kan de provincie met name het innovatieve karakter en de kennisontwikkeling stimuleren, daaruit blijkt eens te meer dat de Floriade geen doel op zichzelf maar een middel is. De Floriade moet ook als vliegwiel dienen om een structurele versterking van het culturele landschap in Flevoland te bewerkstelligen.

Heel Flevoland moet kunnen profiteren van de Floriade. Die Floriade is van ons allemaal. daarom zorgt de provincie dat iedere inwoner van Flevoland boven de 12 jaar een gratis toegangskaart voor de Floriade krijgt.