Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer.

De provincie bepaalt hoe onze omgeving is ingericht. Zijn er voldoende woningen, kan een bedrijventerrein verder uitbreiden en krijgt de natuur wel voldoende ruimte? De provincie weegt deze belangen af en maakt keuzes die in het belang zijn van de regio.
Provincies hebben specifieke taken in het waterbeheer. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit.

Wat is er al bereikt?

  • Kijken wij terug op een succesvolle Floriade, die een stimulans heeft gegeven aan het toerisme en gezorgd heeft voor een toename van werkgelegenheid. Mede dankzij een gratis toegangskaart voor iedere inwoner van Flevoland boven de 12 jr. was de betrokkenheid bij de Floriade groot. Heel Flevoland heeft kunnen profiteren van de Floriade.
  • Is er zicht op het behalen van de doelstelling van 50% circulair inkopen in 2025
  • Is er een gevarieerd woningaanbod en een juiste woon/werkbalans, de hiervoor noodzakelijke verbindingen op vervoersgebied zijn gerealiseerd of worden aangelegd.
  • Is de stagnatie van de bevolkingsgroei in noordelijk Flevoland gestopt door in de natuurlijke omgeving passende ontwikkelingen te stimuleren.
  • Is er een “aanvalsplan” waarmee leegstand en veroudering van woningen, bedrijfsterreinen en maatschappelijk vastgoed kunnen worden aangepakt, verduurzaming is hierbij leidend.
  • Is er een provinciaal fonds “Duurzaam bouwen”
  • Zijn de gemeentelijke agenda’s leidend bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt de provinciale verantwoordelijkheid op ecologisch gebied een zwaarwegende factor.
  • Zijn de kansen op het gebied van ruimtelijk beleid rond de AZas (Van Alkmaar tot Zwolle) in beeld gebracht en worden deze beter benut.
  • Is, in samenwerking met het Waterschap, grondstofterugwinning uit afvalwater gerealiseerd.