Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer.

De provincie bepaalt hoe onze omgeving is ingericht. Zijn er voldoende woningen, kan een bedrijventerrein verder uitbreiden en krijgt de natuur wel voldoende ruimte? De provincie weegt deze belangen af en maakt keuzes die in het belang zijn van de regio.
Provincies hebben specifieke taken in het waterbeheer. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit.

Wat is er al bereikt?

Het Flevoland van 2030 is een aantrekkelijk, waardevol, toegankelijk en natuurlijk ingericht gebied met een eigen karakter waar natuur en bebouwde omgeving in elkaar opgaan. Waar inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van beleefbare natuurgebieden en een onderscheidend vrijetijdsaanbod. Waar wonen, werken en recreëren voldoende ruimte hebben binnen een harmonieus geheel. Waar ondanks duidelijke functiescheidingen een open landschap de basis vormt.

Ruimte is schaars, in Nederland maar ook in Flevoland. Immers wonen, werken, recreëren , natuur en bijvoorbeeld de energietransitie vragen allen om (dezelfde) ruimte. Door slim verschillende opgaves met elkaar te combineren en gelijktijdig uit te voeren, worden plannen beter en kunnen leefbaarheid, landschap en natuur meeliften met andere grote projecten. Om die reden nemen wij de voorbereiding op de Omgevingswet en het daarmee verbonden integraal werken buitengewoon serieus. Zeker als het gaat om de afstemming van woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen, grootschalige recreatieve voorzieningen en de aanleg van wind- en zonneparken is er een rol voor de Provincie weggelegd die wij op moeten pakken zoals beschreven in hoofdstuk 8: Kwaliteit van het openbaar bestuur.

De ontwikkeling van Schokland als Werelderfgoed, het Nationaal Park Nieuw Land met de Oostvaardersplassen, de Markerwadden (proeftuin voor verbetering van ecosystemen) en het hiervoor in Almere en Lelystad te realiseren “Poortgebied” zijn van internationaal belang. Van nationaal belang zijn de Randmeren (als gebied voor toerisme), Lelystad Airport (als economisch vliegwiel en overloop van Schiphol), een geslaagde Floriade in Almere (Flevoland voor duurzaamheid en toerisme) en de plaats van Almere als snelst groeiende stad in de Metropoolregio. Van regionaal belang zijn de containeroverslaghaven Flevokust (economische ondersteuning en duurzaamheid), de maritieme servicehaven in Urk (historie en economie).

Dit alles moet passen in een provincie waar landbouw en natuur het beeld bepalen. Landbouw niet alleen als voedselproducent maar ook als proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen. En natuur niet alleen als recreatiegebied maar ook als economische factor. Nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor de wereldvoedselvoorziening (zaadverbetering, nieuwe voedingsmiddelen) en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lokaal produceren (duurzaam door circulaire toepassingen en minder transport). Behoud en zo mogelijk vergroting van de biodiversiteit is daarbij de drijfveer.

De vier kijkrichtingen op de natuur: behoud van biodiversiteit, beter benutten van diensten die de natuur kan leveren (bijvoorbeeld: het voedselbos), natuur die bereikbaar is voor publiek en vergroten economische lusten en verlagen van de lasten van wet- en regelgeving zijn daarbij leidend.

Dit alles om de kwaliteit van de leefomgeving te optimaliseren. Samenwerking met organisaties als Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en het Flevolandschap zijn hierbij essentieel. Daarnaast ondersteunt de Provincie activiteiten en organisaties die in verschillende steden georganiseerd worden of daar actief zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.

Water is van groot belang in Flevoland. Water zien wij als een kans en niet als een bedreiging. Waterbeheer is een belangrijke sleutel als het gaat om klimaatbeheersing. Voldoende reserves in tijden van schaarste en voldoende opvangmogelijkheden in tijden van overvloed zijn daarbij de basis. Daarmee kan een verdere bodemdaling (bodemdaling verhoogt de uitstoot van CO2) beperkt worden. Samenwerking van Provincie en Waterschap is daarbij van groot belang, om die reden heeft de PvdA in Flevoland (Waterschap Zuiderzeeland) zich aangesloten bij de breed georiënteerde fractie “Water, Wonen en Natuur”. Hierdoor wordt een stevige invloed van onze partij in het Waterschap gegarandeerd.

Duurzaamheid gaat natuurlijk ook over hergebruik van grondstoffen; een volledig circulaire economie is dan ook ons einddoel. Wij leven nu in een lineaire economie: de grondstoffen die wij nodig hebben om te leven komen grotendeels als afval in het milieu terecht; zo door gaan betekent de vernietiging van ons leefmilieu.
De uitdaging is om toe te werken naar een circulaire economie, waarin alle grondstoffen worden hergebruikt zonder verspilling en zonder waardeverlies. Dit vraagt om het smeden van nieuwe allianties op provinciaal niveau. De Provincie neemt daarbij een rol als aanjager en financier in pilotprojecten en creëert experimenteerruimte, met name gericht op samenwerking in de keten (ontwerper, producent, consument, verwerking).

De PvdA staat dan ook volledig achter de Intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en Circulair inkopen. Hierin spreken wij binnen de MRA uit vaart te zetten achter het circulair inkopen van goederen, producten en diensten. Bedoeling is dat de MRA-partners in 2022 gezamenlijk tenminste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Dit is overigens slechts een eerste mijlpaal want in 2025 moet al een groei tot 50% zijn gerealiseerd.

Kortom: duurzaam, circulair en ecologisch moeten met gebruik van de openbare ruimte, de economische activiteiten en de landbouw in evenwicht zijn. Pas dan is de PvdA in Flevoland tevreden, want daarmee is de toekomst van onze (klein)kinderen wat zekerder geworden.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

  • Waar nodig optreden als schakelfunctie tussen andere overheden.
  • Het voortouw nemen in het smeden van nieuwe allianties op het gebied van de circulaire economie
  • De watersportmogelijkheden, door goed bevaarbare vaarroutes te waarborgen, verbeteren.
  • Samen met het Waterschap de bodemdaling in kaart brengen.
  • Afspraken met gemeenten maken over mogelijk functies van gebieden waar de bodemdaling onverminderd fors blijft.
  • Onderzoeken naar de manieren waarop natuur inclusieve landbouw gestimuleerd kan worden ondersteunen en faciliteren.
  • Waarborgen dat in alle gemeenten voor het stedelijk gebied goede afspraken gemaakt zijn over klimaatadaptatie.
  • Ontwikkelingen die de werkgelegenheid bevorderen en passen binnen een verduurzaming van de provincie worden gestimuleerd. Zo spelen de Floriade (het werkbedrijf) en de ontwikkeling van het Poortgebied voor Nationaal Park Nieuw Land een belangrijke rol bij het scheppen van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgt de succesvolle aanbesteding van het Floriadegebied voor meer werkgelegenheid.
   
  Redacteur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Betreffende gebiedsontwikkelingen: 
Floriade Almere 2.0 Markerwadden Oostrand van Flevoland