Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden

Provincies zijn de gebiedsregisseurs van het landelijke gebied. Projecten voor het landelijk gebied richten zich op het versterken van natuur, recreatie, landbouw, milieukwaliteit en sociaaleconomische vitaliteit. Ze geven sturing aan integrale gebiedsgerichte projecten, met draagvlak van betrokkenen in het gebied.
Provincies werken samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties (zoals Natuurmonumenten). De provincie maakt het beleid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de verschillende partijen..

Wat is er al bereikt?

  • Er is een agenda Vitaal Platteland opgesteld met 17 agendapunten. Deze agenda moet bijdragen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie.
  • Het Fonds Leefbaarheid is in het leven geroepen om de sociale binding en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. In het Fonds zit een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro en dat is beschikbaar in 2018 en 2019. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere overheden die projecten hebben die aansluiten bij het doel van het Fonds kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.
  • Het natuurbeheer, natuurbehoud en de natuurontwikkeling zijn overgegaan van het rijk naar de provincie. Er is een Natuurbeheerplan Flevoland opgesteld.
  • Het programma Nieuwe Natuur is uitgevoerd. Op 14 verschillende locaties worden in totaal 22 projectvoorstellen uitgevoerd, waarmee er laagdrempelige, nieuwe natuur beschikbaar komt.
TERUG NAAR VITAAL PLATTELAND, NATUURBEHEER & ONTWIKKELING NATUURGEBIEDEN