Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

De PvdA Flevoland ziet de Oostvaardersplassen als een uniek gebied waar rust en ruimte bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke natuurwaarden, zo dicht bij het metropoolgebied van Amsterdam en tussen Almere en Lelystad. Het unieke vogelreservaat met talloze watervogels en moerasvogels in combinatie met de aanwezigheid van voor Nederlandse en West-Europese begrippen grote kuddes herten, paarden en runderen, dient te worden behouden en verbeterd. 

De PvdA heeft ingestemd met het advies van de commissie Van Geel. De reset van het moerasdeel versterkt de functie van vogelreservaat conform het beheerplan 2015 en heeft voor de PvdA eerste prioriteit. Aanvullend daarop dienen delen van het grazige deel van het kerngebied van de Oostvaardersplassen te worden vernat. Daardoor ontstaat een geleidelijke overgang van het moeras naar de drogere delen en wordt het leefgebied van watervogels en moerasvogels uitgebreid. De functie van vogelreservaat wordt daardoor versterkt. Ten tweede dient een reset plaats te vinden van de aantallen grote grazers: heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Het aantal dieren zal fors moeten verminderen, met behoud van natuurlijk levensvatbare populaties. De derde ingreep sluit daarbij aan. Er wordt actief ingegrepen in het landschap door delen van het grazige deel van het gebied vrij te houden van begrazing. Daardoor krijgen vegetatietypen en -structuren de ruimte om zich te ontwikkelen. Dit wordt bespoedigd en versterkt door aanplant van bomen en struiken. Die bosschages dienen tevens ter beschutting van de grote grazers in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Dat bevordert het welzijn van deze dieren. Ten vierde willen we met andere overheden en private partijen investeren in de kwaliteit van natuur en landschap en in toeristisch-recreatieve voorzieningen in en rond de Oostvaardersplassen. In de toekomst zullen meer mensen het gebied in kunnen om er de ongereptheid van natuur en landschap in dit bijzondere gebied te ervaren.

We realiseren ons ook dat we daarbij rekening hebben te houden met de mate van maatschappelijke acceptatie- en commotie -  van de wijze van beheer. De maatschappelijke commotie komt voort uit het beeld van dieren die onvoldoende mogelijkheden hebben om voedsel te zoeken, omdat ze in een omheind gebied leven. Ze kunnen in de winterperiode beperkt voedsel kunnen zoeken, teren in op vetreserves, worden mager en een deel sterft – op natuurlijke wijze of door afschot. Immers, het Oostvaardersplassengebied is een incompleet natuurlijk systeem. Het gebied kent een bepaalde omvang en is afgerasterd. De dieren kunnen daardoor niet vrijelijk migreren naar andere delen van de polder of verder, op zoek naar voedsel, sociale verbanden en leefgebieden.

Tenslotte realiseren we ons dat de Oostvaardersplassen dragend onderdeel zijn van het  Nationaal Park Nieuw Land dat zich richt op Oostvaardersplassen, Markerwadden, Markermeer en Lepelaarsplassen.

Ook volgens de PvdA is het doel van het provinciaal beleid voor het Oostvaardersplassengebied dus realisatie van de Natura 2000 doelen voor de Vogelrichtlijnsoorten en realisatie van een door de mens als bijzonder ervaren en kwalitatief hoogwaardig natuurgebied in de nabijheid van de stedelijke gebieden in Flevoland en de Randstad, dat een breed maatschappelijk draagvlak kent en dat zo toegankelijk mogelijk is met voldoende ruimte voor recreatie en toerisme.