Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden

Provincies zijn de gebiedsregisseurs van het landelijke gebied. Projecten voor het landelijk gebied richten zich op het versterken van natuur, recreatie, landbouw, milieukwaliteit en sociaaleconomische vitaliteit. Ze geven sturing aan integrale gebiedsgerichte projecten, met draagvlak van betrokkenen in het gebied.
Provincies werken samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties (zoals Natuurmonumenten). De provincie maakt het beleid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de verschillende partijen..

Wat is er al bereikt?

  • Is het Nationaal Park Nieuw Land een goed functionerend systeem van natuurgebieden waar recreatief gebruik en natuurwaarden met elkaar in evenwicht zijn.
  • Is het platteland vitaal, leefbaar en duurzaam. Is er voldoende aandacht voor natuurinclusief en ecologisch boeren en voor de koppeling tussen akkerbouw en natuur.