Het Flevoland van 2030 is een aantrekkelijk, waardevol, toegankelijk en natuurlijk ingericht gebied met een eigen karakter waar natuur en bebouwde omgeving in elkaar opgaan. Zo begonnen wij het tweede hoofdstuk van ons programma. Een “vitaal platteland” is daar een belangrijk onderdeel van waarbij er een samenspel is met natuurbeheer en het ontwikkelen van (nieuwe) natuurgebieden.

In Flevoland is het niet of/of maar en/en!

Buiten Almere, (het stedelijk gebied van) Lelystad en (in mindere mate) Zeewolde zijn de activiteiten in het landelijk gebied de voornaamste aanjagers voor de lokale economie. Om hier verder vorm aan te geven is in 2015 de “Agenda Vitaal Platteland” opgesteld. Op basis van deze agenda en met de regeling voor het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied worden deze activiteiten gestimuleerd. Vanzelfsprekend zijn de gebiedspartners hier nadrukkelijk bij betrokken.

Door het grote aanpassingsvermogen van de agrosector in Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis hun weg naar de praktijk. Daarbij spelen de Flevolandse agrarische bedrijven een belangrijke rol als praktijklaboratorium. Met de agrosector en de mede-overheden wordt voor optimale condities voor de landbouw (een vruchtbare bodem, schoon water, een gezond ecosysteem en een goede infrastructuur) gezorgd.

De PvdA streeft naar een vitale, duurzame en toekomstbestendige landbouwsector in een groen en leefbaar buitengebied. Stimulering van ecologische landbouw en natuurinclusieve landbouw (waarbij landbouw en natuur optimaal van elkaar kunnen profiteren), ondersteuning innovatieve projecten (POP3)[1] en verduurzaming van de intensieve veehouderij zijn onze beleidsspeerpunten. Wij zijn tegen uitbreiding van de intensieve veehouderij, intensivering is alleen mogelijk als dit leidt tot meer dierenwelzijn of om te kunnen voldoen aan milieuvereisten.
Samenwerking tussen veeteeltbedrijven en akkerbouwers (kringlooplandbouw) om enerzijds het mestoverschot terug te dringen en anderzijds het gebruik van kunstmest te verminderen zullen wij stimuleren. Samen met de sector zoeken wij daarbij naar een verduurzaming onder andere bij energiegebruik en -opwekking.

Flevoland is natuur en landschap! Het groene en blauwe karakter van Flevoland maakt veel inwoners trots. Aan de bereikbaarheid van al dat moois (zowel binnen als buiten de steden) valt soms nog wel wat te verbeteren. Daar wil de PvdA zich nadrukkelijk voor inzetten.
Het Nationaal Park Nieuwland (de uitgebreide[2] Oostvaardersplassen[3], Lepelaarsplas, Markermeer en Markerwadden) neemt daarbij een bijzondere plaats in. Dit bijzondere en verrassende natuurgebied biedt een wijds, waterrijk en gevarieerd landschap en is gelegen tussen Almere en Lelystad en dichtbij Amsterdam.
Onder meer door een betere ontsluiting van de Lelystadse en Almeerse poortgebieden zal de toegankelijkheid van de Oostvaardersplassen worden vergroot zonder daarbij overigens de natuurwaarden te schaden. De Markerwadden zullen worden opengesteld voor het publiek, men kan er met een eigen boot aanmeren of met een veerboot vanuit Lelystad een bezoek brengen. Een klein bezoekerscentrum, een uitkijktoren, wandelroutes en vogelkijkhutten laten de bezoekers kennis maken met dit ecologisch bijzondere gebied. Met recht is hier sprake van Nieuw Land!

 

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

  • Zorgen voor verbindingen op maat tussen de verschillende natuurgebieden binnen en buiten de provincie. De “Grote Trap” (een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde) is hier een goed voorbeeld van.
  • Een campagne starten waarbij wij in samenwerking met gemeenten en gebiedsbeheerders met trots aan de rest van de wereld laten zien over wat voor unieke natuurbelevingsgebieden wij in Flevoland beschikken.
  • De problematiek van de bodemdaling in samenwerking met het Waterschap in kaart brengen en waar mogelijk passende maatregelen nemen.

In 2023

  • Is het Nationaal Park Nieuw Land een goed functionerend systeem van natuurgebieden waar recreatief gebruik en natuurwaarden met elkaar in evenwicht zijn.
  • Is het platteland vitaal, leefbaar en duurzaam. Is er voldoende aandacht voor natuurinclusief en ecologisch boeren en voor de koppeling tussen akkerbouw en natuur.

 

[1] PlattelandsOntwikkelingProgramma: is het Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.

[2] Het is de bedoeling om de Oostvaardersplassen uit te breiden richting de A6.

[3] De Oostvaardersplassen beslaat op dit moment een iets groter oppervlak dan nationaal park De Hoge Veluwe.

 
Betreffende gebiedsontwikkelingen:
Nieuwe natuur Nationaal Park (Oostvaardersplassen)