Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Milieu, energie en klimaat

Naast de inrichting van de omgeving zorgt de provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen.
Daarnaast hebben veel provincies klimaat- en energiebeleid. Ze stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Wat is er al bereikt?

 • De PvdA heeft aangedrongen op een versnelde en krachtige aanpak van de Energietransitie in Flevoland en heeft met Groen Links gezorgd dat hiervoor extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Naast versnelling heeft de PvdA aandacht voor aanscherping van de energieagenda (verduidelijken rol provincie) en participatie door Flevolanders, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven.
 • In 2030 staat Flevoland bekend als de provincie die draait op duurzame energie. Na bestuurlijke vertraging wordt de energietransitie nu slagvaardig aangepakt.
 • De energieagenda is vastgesteld met daarin de volgende programmalijnen:
  • Energieneutrale steden en dorpen. De inwoners en ondernemers worden ondersteund bij de verandering in hun energiegebruik, zowel het beperken van energiegebruik als het zelf opwekken van duurzame energie.
  • Ruimte voor energie. De provincie gaat ruimte scheppen voor het opwekken van duurzame energie, of het nu om kleinschalige of grootschalige opwekking gaat. Energie wordt zodanig opgewekt dat lusten (economisch profijt) en lasten (ruimtelijke impact) evenwichtig worden gedeeld door de Flevolanders.
  • Het Goede Voorbeeld. De provinciale organisatie wordt energieneutraal. Dit gebeurt door minder energie te gebruiken en zelf energie op te wekken.
 • DE-on (de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland) dat op initiatief van de PvdA is ontstaan, is goed op stoom gekomen. DE-on helpt initiatiefnemers in Flevoland bij de realisatie van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten. DE-on verbindt, versterkt en versnelt. Deze aanpak is zeer succesvol gebleken op wordt binnen de energieagenda op bredere schaal toegepast.
 • Het regioplan Wind is vastgesteld en voortvarend opgepakt in de uitvoering.
 • Er is beleid vastgesteld voor zonne-energie in het buitengebied.
TERUG NAAR MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT