Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Milieu, energie en klimaat

Naast de inrichting van de omgeving zorgt de provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen.
Daarnaast hebben veel provincies klimaat- en energiebeleid. Ze stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Wat is er al bereikt?

Niet alleen groen van aanblik, maar ook groen op het gebied van energie dat is wat Flevoland in 2030 bereikt heeft. De provincie draait niet alleen op duurzame energie maar levert die ook aan de rest van Nederland. Dat kan doordat het eigen verbruik aanzienlijk is afgenomen en het opgewekte vermogen aanzienlijk is toegenomen. Flevoland moet, inclusief de ontwikkeling van het luchthavengebied in Lelystad[1], meer dan energieneutraal zijn. Dit heeft dus topprioriteit en vraagt om een slagvaardige aanpak.

De schoonste duurzame energie is de energie die niet opgewekt hoeft te worden. Daarom stimuleren wij samen met onze partners in de Flevolandse Energie Agenda groepen bewoners bij hun gezamenlijke inspanning om te besparen. De PvdA vindt dat de Provincie regionale besparingscampagnes moet stimuleren en goed functionerende energieloketten, zoals het Energieloket Flevoland moet ondersteunen. Zo komt aardgasvrij wonen binnen handbereik.

Alle Flevolandse woningen die na 2020 worden opgeleverd zijn minimaal energieneutraal. Wij bieden letterlijk ruimte voor energie overigens zonder het behoud van landschappelijke kwaliteit uit het oog te verliezen. Inwoners van onze provincie krijgen de gelegenheid te participeren in de energieopwekking. Met bedrijven worden afspraken gemaakt over substantiële vermindering van het gebruik van energie en de mogelijkheden om het zelf op te wekken. De Flevolandse innovaties zorgen er voor dat wij een wereldspeler worden als het gaat om de energietransitie. Wij exporteren niet alleen energie maar ook kennis op dit gebied.

Als PvdA zijn wij trots op de positie van Flevoland als windprovincie. Dat levert een grote bijdrage aan onze doelstelling: energieleverancier voor Nederland worden. Tegelijkertijd beseffen wij als PvdA dat een goede inpassing in het landschap en samenspraak met in- en omwonenden van groot belang is. De PvdA vindt dan ook dat wij er voor moeten zorgen dat zowel bij zon- als bij windprojecten lokaal eigendom wordt gestimuleerd. Wij streven naar 50% lokaal eigendom, een van de ambities uit het nieuwe Klimaat- en EnergieAkkoord (KEA), eventueel vorm te geven via een eigen (coöperatief) ontwikkelfonds. Voor de PvdA is het belangrijk dat de lokale gemeenschap in staat is om het eigenaarschap op zich te nemen en dat lokale energiecoöperaties met geld en/of kennis gestimuleerd worden.

De ontwikkelingen rond waterstof[2] als energiebron worden met grote belangstelling gevolgd. Zowel op het terrein van vervoer als voor de vervanging van fossiel gas biedt dit kansen waarbij bovendien de aanwezige infrastructuur kan worden benut.

Elektrisch rijden zal moeten worden gestimuleerd, een goede en slimme infrastructuur van oplaadpunten (of accuwisselplaatsen) zal ook op provinciale wegen worden gerealiseerd.

Als PvdA kunnen wij niet accepteren dat er klimaatwinnaars en -verliezers zijn. Daarom zullen wij alles op alles zetten om de rekening van de overgang naar een duurzame energievoorziening eerlijk te verdelen. Voor de PvdA is de betaalbaarheid van deze fundamentele ingreep dan ook een groot aandachtspunt. Er mag geen Flevolander financieel in de problemen komen door de overgang van gas naar duurzame energiebronnen.

Het leven in Flevoland is niet alleen duurzaam betaalbaar maar ook betaalbaar duurzaam!

Door deze ontwikkelingen zullen veel nieuwe en duurzame banen ontstaan en het zal Flevoland vermaard maken om haar beleid en aanpak op het gebied van energie.
Deze ambitie past goed binnen de ontwikkelingen om ons heen. De ambitieuze doelstellingen van het kabinet zoals omschreven in het Klimaatakkoord van waaruit de nationale CO2-opgave inzichtelijk moet worden gemaakt en op basis waarvan een aanpak moet worden ontwikkeld om de uitstoot in Flevoland in 2030 teruggebracht te hebben tot 49% (de laatste 10 jaar is het landelijk NIET gedaald) en naar bijna 100% in 2050 biedt Flevoland volop kansen op een voortrekkersrol. De lijn zoals die wordt uitgezet via regionale energiestrategieën (RES) als onderdeel van het Klimaatakkoord zijn voor de PvdA in Flevoland van groot belang. De ambitie en doelen van de Flevolandse Energieagenda (FEA) zijn geformuleerd in aansluiting op de nationale doelen. Maar als het aan de PvdA in Flevoland ligt dan pakken wij de voortrekkersrol, wij hebben de ambitie en de ruimte!

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

 • Zorgen voor een betaalbare energietransitie. Uitganspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de kosten van de energietransitie.
 • Toewerken naar een energie neutrale en gasvrije provincie in 2050.
 • In 2020 evenveel hernieuwbare energie produceren als door bewoners, bedrijven en instellingen (excl. het verbruik dat voor transport nodig is) wordt gebruikt. Er voor zorgen dat Flevoland in 2030 geheel energieneutraal is en dat vanaf 2030 er meer wordt opgewekt dan verbruikt.
 • De groei van het aantal zonnepanelen stimuleren. Geen dak mag onbenut blijven, met bewoners, zonne-coörporaties, woningeigenaren en corporaties benutten wij alle mogelijkheden.
 • Langs provinciale wegen een sluitend netwerk van laadstations (elektriciteit en mogelijk waterstof) is ontwikkeld en (deels) realiseren.
 • Er voor zorgen dat zij is (h)erkend als proeftuin voor innovatieve energie-experimenten zoals bijvoorbeeld de toepassing van waterstof.
 • Een stimuleringsregeling hebben ontworpen voor lokale productie van energie door zowel de particulier als de industrie.
 • Een koploperspositie innemen als het gaat om het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. Innovatieve proeftuinen waar ontwikkelingen als Smart Charging[3] worden uitgewerkt zullen worden gestimuleerd.
 • Een voorlopersrol spelen op het gebied van klimaat adaptatie. Waardoor niet alleen de bedreigingen een rol spelen bij het maken van beleid maar vooral ook naar de kansen wordt gekeken.

In 2023

 • Ligt de Flevolandse Energieagenda waarbij de provinciale inbreng zich concentreert op de koerslijnen energie neutrale steden en dorpen, ruimte voor energie en “het goede voorbeeld” op schema.
 • Is er een subsidieregeling “Zon voor Asbest”.
 • Is er een participatieregeling waarbij Flevolanders deel kunnen nemen aan ontwikkelingen rond hernieuwbare energie. Ondersteuning bij de oprichting van energiecoörporaties is daar een voorbeeld van.
 • Zal een fonds voor de Energietransitie/Flevoland aardgasvrij en een stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie aan de Flevolands Energie Agenda zijn toegevoegd.
 • Zijn alle projecten uit het regioplan windenergie uitgevoerd met als gevolg dat de doelstelling voor het opschalen en saneren van windenergie is bereikt (1.390 MW aan opgesteld vermogen).
 • Wordt bij de inkoop en bij investeringsbeslissingen de CO2-besparing meegewogen.
 • Is de evaluatie structuurvisie Zon-op-Land afgerond. Waar mogelijk zullen zonneparken, voor zover dit niet ingaat tegen andere ontwikkelingen, in de ruimtegebieden worden aangelegd.
 • Zijn Flevokust-haven en het Lelystad Airport Businesspark (LAB-gebied) belangrijke partners in de energietransitie en zijn zij facilitator van duurzame en circulaire bedrijvigheid. Zij spelen ook een rol als “batterij” voor de stad. Bijvoorbeeld door de productie van waterstof en biogas.
 • Bestaat het provinciale wagenpark (inclusief dienstauto’s) uit elektrische auto’s.

  

[1] Provincie Flevoland werkt samen met Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB) en gemeente Lelystad om het luchthavengebied in Lelystad zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Vanuit eigen beleid en doelstellingen delen de partijen het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij de realisatie van de luchthaven en het bedrijventerrein nemen de partijen ambitieuze maatregelen op het gebied van energiebesparing, gebruik van duurzame energie, lokale werkgelegenheid en het delen van kennis.

[2] Waterstof kan een alternatief zijn voor gas. De huidige infrastructuur kan hierbij voor een belangrijk deel worden benut. Daarnaast kan het bij overproductie van elektriciteit dienen als “opslag”.

[3] Met slim laden, oftewel Smart Charging, wordt het moment van laden of de snelheid aangepast, bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van stroom uit zon en wind of de capaciteit die het stroomnet biedt.

.