Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Kwaliteit van het openbaar bestuur

De provincie zorgt voor een goed openbaar bestuur op lokaal niveau. Zo heeft de commissaris van de Koning een rol bij burgemeestersbenoemingen en zijn gedeputeerde staten geschilbeslechter bij conflicten tussen gemeenten.

Provincies zijn op meerdere terreinen toezichthouder op de gemeenten. Zo wordt bijvoorbeeld toezicht gehouden op de gemeentefinanciën.

Wat is er al bereikt?

 • De Omgevingsvisie, die een kader en een toekomstperspectief biedt voor de gezamenlijke aanpak van de regionale hoofdopgaven, is na een lang en intensief participatietraject met betrokken Flevolanders vastgesteld. Hierbij gelden de zes leidende principes:
  Werk opgave gericht
  2. Verrijk met eigenheid
  3. Doe mee en draag bij
  4. Durf te vernieuwen
  5. Wees betekenisvol
  6. Mensen maken Flevoland
 • De ‘Proeftuin Metropool Regio Amsterdam’ is ontwikkeld om als netwerk vanuit de lokale basis regionaal samen te werken aan de kracht van de regio’s.
 • Er is een intensieve samenwerking met de Flevolandse gemeenten in gebiedsprojecten en met een aantal gemeenten is een gebiedsagenda opgesteld zodat er een verbinding kan worden gelegd tussen de verschillende opgaven binnen een gemeente en daarbuiten.
 • Er is succesvol aandacht gevraagd voor een aantal concrete programma’s en projecten in Flevoland, waarvoor vanuit Brussel middelen aan Flevoland beschikbaar zijn gesteld.
 • Er is een start gemaakt met het bieden van meer ruimte voor de politiek via de ingezette koers van maximale transparantie, weinig belemmerende regels en optimale kennisdeling.
 • De Randstedelijke Rekenkamer heeft als ‘kritische vriend’ het functioneren van het provinciaal bestuur op een aantal belangrijke dossiers op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur onderzocht en de provincie van zinvolle verbetersuggesties voorzien.
TERUG NAAR KWALITEIT OPENBAAR BESTUUR