Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Kwaliteit van het openbaar bestuur

De provincie zorgt voor een goed openbaar bestuur op lokaal niveau. Zo heeft de commissaris van de Koning een rol bij burgemeestersbenoemingen en zijn gedeputeerde staten geschilbeslechter bij conflicten tussen gemeenten.

Provincies zijn op meerdere terreinen toezichthouder op de gemeenten. Zo wordt bijvoorbeeld toezicht gehouden op de gemeentefinanciën.

Wat is er al bereikt?

  • Blijkt uit een bestuurskrachtonderzoek dat de Provincie door de mede-overheden als een faciliterende en inspirerende partner wordt ervaren.
  • Is de Metropoolregio Amsterdam een effectief voertuig voor samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde.
  • Ligt het eigenaarschap bij de initiatiefnemers.
  • Kennen wij (gemeenten, Waterschap en Provincie) elkaars rolopvatting en werkwijze en zijn deze op elkaar afgestemd. Daarbij geldt: decentraal wat kan, centraal wat moet.
  • Zijn maatwerkafwegingen mogelijk.
  • Is “samenwerken vanuit vertrouwen” in de organisatie geborgd.