Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Kwaliteit van het openbaar bestuur

De provincie zorgt voor een goed openbaar bestuur op lokaal niveau. Zo heeft de commissaris van de Koning een rol bij burgemeestersbenoemingen en zijn gedeputeerde staten geschilbeslechter bij conflicten tussen gemeenten.

Provincies zijn op meerdere terreinen toezichthouder op de gemeenten. Zo wordt bijvoorbeeld toezicht gehouden op de gemeentefinanciën.

Wat is er al bereikt?

Als “middelste” overheid zit de Provincie op het draaipunt van verantwoordelijkheden. Veel wordt bepaald op landelijke niveau en het merendeel van de uitvoering speelt zich of op plaatselijk niveau. In Flevoland wil het Provinciaal Bestuur, door samen met de mede-overheden vorm te geven aan het beleid, meer zijn dan de tussenschakel. Volgens de PvdA werkt dit het best vanuit een rol als “helper en stimulator”, waarbij deze regelmatig ook als “regisseur” en soms als “toezichthouder” wordt ingevuld. De PvdA hecht daarbij ook aan een luisterende overheid die initiatieven uit de samenleving weet te waarderen en stimuleren. Het provinciale programma Ruimte voor Initiatief is daarvan een goed voorbeeld.

Natuurlijk is naast deze drie overheden ook Europa van groot belang. Hier komt een belangrijk deel van de wet en regelgeving vandaan en bovendien was en is de steun uit de Europese structuurfondsen van groot belang voor de Flevolandse economie.

De PvdA vindt het van belang dat, in lijn met de aanstaande Omgevingswet, wij vooral kijken naar wat er wel kan. Initiatieven uit de samenleving en van onze partners treden wij tegemoet met een houding die zich kenmerkt door “ja tenzij” in plaats van “nee mits”. Dit vergt ook een behoorlijke cultuuromslag voor de Provinciale organisatie. De PvdA ziet dat er in de afgelopen periode stappen gemaakt zijn, maar er zijn ook nog forse stappen te zetten.
De Provincie speelt een actieve rol om ontwikkelingen van de grond te krijgen door meer te doen dan alleen de wettelijke taken. Wij bereiken meer door samen te werken in vitale coalities met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers. Doe mee en draag bij is daarbij de leidraad voor het provinciale handelen.
In de Omgevingsvisie (Ruimte voor initiatief) staat hierover aangegeven: “De toekomst van Flevoland wordt door velen gemaakt: organisaties, inwoners, instellingen, bedrijven en overheden. (...)”
Veel ontwikkelingen zijn echter alleen mogelijk door gezamenlijke inzet. Hierbij is meepraten niet voldoende. Het gaat verder: samenwerken op basis van concrete bijdragen. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden, verantwoordelijkheid en inzet. Alleen dan kunnen wij de opgaven uit de Omgevingsvisie succesvol aanpakken en het verschil maken voor Flevolanders en Flevoland.

De Provincie stimuleert, motiveert en jaagt aan, met respect voor de rollen en bevoegdheden van de
mede-overheden. Waar zij zelf rollen heeft, zoals bij vergunningverlening, toezicht en handhaving en bij het interbestuurlijk toezicht op financieel, ruimtelijk, economisch en fysiek terrein, voert de Provincie een actief beleid en treedt zij zo nodig op. Burgers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat gemeenten hun taken vervullen. Door het interbestuurlijk toezicht op gemeenten ontstaat inzicht voor burgers en gemeentebestuur waar de gemeente staat. Het is vervolgens aan het gemeentebestuur om te handelen. Ieder heeft zijn eigen rol.

De PvdA vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het provinciaal bestuur door de onafhankelijke Randstedelijke Rekenkamer wordt onderzocht. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het provinciaal bestuur (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) en de daarmee verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording. De Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken en laat zich hierin adviseren door de programmaraad, bestaande uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

De PvdA is voorstander van een structureel educatieprogramma om jongeren wegwijs te maken in de ‘democratie’. De politieke en de provinciale organisatie staan immers ver af van de lokale samenleving in de stad en op het platteland. In de dagelijkse praktijk blijkt tegelijkertijd dat jongeren veelal weinig weten over ‘politiek’ en het politieke bestel in Nederland en de principes van de rechtsstaat. Vaak worden de principes van de rechtsstaat niet begrepen omdat deze hand in hand gaan met, of voorwaardelijk zijn voor, de democratische spelregels. Ook de lokale politiek en hoe de overheid georganiseerd is, staat ver van jongeren af. Wij willen daar verandering in brengen en er mede voor zorgen dat jongeren zich ontwikkelen tot volwassenen die actief deelnemen aan de samenleving, zich verantwoordelijk voelen voor die samenleving en interesse tonen voor de politiek en de democratie.

In overleg met de zes Flevolandse gemeenten zijn in gebiedsagenda's afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied, de onderscheiden rollen daarbij en eveneens zijn afspraken gemaakt over de financierbaarheid van de plannen: “wie betaalt wat?”
De Provincie maakt actief deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsverband op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, EZ en mobiliteit. In de MRA wordt afgestemd over onder andere: woningbouwlocaties, duurzaamheid (energietransitie en circulaire economie), bedrijventerreinen en kantoorlocaties, internationale acquisitie, kunst en cultuurvoorzieningen en toerisme. Deelnemers zijn de provincies Noord Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en 33 gemeenten rondom Amsterdam, waaronder Almere en Lelystad. Bij de MRA staat de bestuurlijke afstemming tussen de deelnemers voorop. Dat neemt niet weg dat de democratische legitimatie een punt van aandacht blijft. De controlerende rol van de Staten bij samenwerkingsverbanden zoals de MRA dient te worden versterkt.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

 • De soms scherpe grenzen die er op onderdelen tussen de gemeenten in Flevoland zijn slechten, dit gebeurt door meer met elkaar op te trekken, elkaar op te zoeken, gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en de media meer in te zetten voor Flevoland als geheel.
 • Alleen wanneer een provinciale betrokkenheid van meerwaarde is aan deze initiatieven bijdragen. In welke vorm deze bijdrage zal worden gegeven hangt af van de aard van het maatschappelijk vraagstuk. Dit zal in nauw overleg met andere betrokkenen worden bepaald.
 • Duidelijk hebben gemaakt dat niet het provinciale takenpakket als uitgangspunt geldt maar dat de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken dat zijn.
 • Op basis van gedeelde belangen en op basis van zoveel mogelijk synergie concrete opgaven integraal aanpakken. De Provincie doet het dan niet alleen maar benut actief de kerntaken en kernkwaliteiten van de partijen binnen haar netwerken.
 • Een werkwijze hanteren waarbij niet de regels, maar de bedoeling van die regels het uitgangspunt is. Regels en wetten moeten worden gerespecteerd, maar het toepassen ervan vereist lenigheid en soms bereidheid om risico’s te nemen als dat tenminste bijdraagt aan het resultaat. “Opgavegericht werken” is immers geen doel op zich maar een middel om toegevoegde waarde te kunnen bieden in een snel veranderende omgeving.

In 2023

 • Blijkt uit een bestuurskrachtonderzoek dat de Provincie door de mede-overheden als een faciliterende en inspirerende partner wordt ervaren.
 • Is de Metropoolregio Amsterdam een effectief voertuig voor samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde.
 • Ligt het eigenaarschap bij de initiatiefnemers.
 • Kennen wij (Gemeenten, Waterschap en Provincie) elkaars rolopvatting en werkwijze en zijn deze op elkaar afgestemd. Daarbij geldt: decentraal wat kan, centraal wat moet.
 • Zijn maatwerkafwegingen mogelijk.
 • Is “samenwerken vanuit vertrouwen” in de organisatie geborgd.