Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Krachtige samenleving

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren, om die op een passende wijze te agenderen en te bespreken met de partners. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke vergrijzingsproblematiek, gezondheidsvraagstukken en de gevolgen van de verwachte bevolkingsafname in de Noordoostpolder.

Wat is er al bereikt?

 • PvdA Flevoland heeft bij voortduring aandacht gevraagd voor het thema ‘krachtige samenleving’, omdat de uitdagingen voor een krachtige samenleving complex zijn. Van de vele organisaties die actief zijn op dit terrein vragen wij de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en samenspel te organiseren.
 • Op initiatief van PvdA Flevoland zijn extra middelen vrijgegeven voor de transitie van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten en is budget beschikbaar gesteld voor het opzetten van een agenda in het kader van de krachtige samenleving.
 • Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) heeft bewezen bij te dragen aan de versterking van de samenleving en is gesubsidieerd om de provinciale agenda te verbinden met het sociaal domein van de Flevolandse gemeenten.
 • De sport in Flevoland heeft bijgedragen aan de Flevolandse identiteit en heeft geleid tot grotere bekendheid, meer onderscheidende sportevenementen, meer bezoekers van evenementen en een hogere sportdeelname (van met name minder valide sporters).
 • Mede dankzij de PvdA heeft Flevoland op het gebied van onderwijs veel mooie onderwijsvoorzieningen op lokaal en regionaal niveau. Wij hebben ons actief ingespannen om Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere mogelijk te maken, waardoor talentvolle jongeren hun studieloopbaan in de eigen regio kunnen vervolgen. Dit geeft een forse impuls aan de dynamiek in (het stadshart van) Almere, maar biedt jongeren in de regio ook de mogelijkheid om in hun huidige woonplaats (zoals Lelystad en Zeewolde) te blijven wonen (‘Hotel Mama’) en in de directe nabijheid te studeren.
 • Er is in Flevoland een steeds betere onderwijs-infrastructuur ontwikkeld. Zo kent Aeres Hogeschool drie faculteiten, waarvan twee in Flevoland (Almere en Dronten). Deze hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs en de doelstellingen sluiten naadloos aan op de ambities van de provincie, zoals duurzaam en circulair ondernemen, voedselbereiding en duurzaamheid, circulair watergebruik etc. Ook telt Flevoland een aantal prachtige MBO Colleges, zoals MBO College Almere, MBO College Lelystad, ROC Friese Poort en Aeres MBO. Hier worden jongeren klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, veelal in een contextrijke setting die gebruik maakt van de economische infrastructuur. Zo kent ROC Friese Poort de studierichtingen scheepvaart en visserij & maritieme techniek in Emmeloord en op Urk. ROC van Flevoland maakt gebruik van hybride leeromgevingen, bijvoorbeeld via de Sail Academy (een samenwerkingsverband met Stichting SAIL Amsterdam). MBO College Lelystad bereidt studenten voor op een carrière in de luchtvaart via het samenwerkingsverband SCALA op Lelystad Airport en studenten van MBO College Poort leren het horeca-vak bij Center Parcs De Eemhof. Het mes snijdt hier aan twee kanten: enerzijds worden jongeren voorbereid op de arbeidsmarkt, anderzijds is een goed opgeleide beroepsbevolking een aantrekkelijke vestigingsfactor voor bedrijven.

Concreet heeft de PvdA zich daarvoor sterk gemaakt door vanuit de Staten de volgende acties te ondernemen:

 • dwarsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn gestimuleerd en tot stand gekomen, waarbij gebruik is gemaakt van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zoals Lelystad Airport, Floriade Almere en het composietencluster Noordelijk Flevoland.
 • initiatieven met betrekking tot een goed geschoolde beroepsbevolking zijn ontplooid en gefaciliteerd via de Human Capital Agenda.
 • het hoger onderwijs in Almere is verder doorontwikkeld, het nautisch onderwijs op Urk is behouden en er zijn forse impulsen gegeven aan het middelbaar beroepsonderwijs
 • er is actief bijgedragen aan de versterking van de samenleving, met name via initiatieven van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO).
 • een motie van de PvdA om 50-plussers meer kansen op arbeid te bieden op deelname aan betaalde arbeid binnen de regionale economie is aangenomen in Provinciale Staten en opgepakt binnen de Human Capital Agenda.
 • een amendement van de PvdA, ingediend samen met CU en 50+, om € 2,5 miljoen in de bestemmingsreserve Jeugdzorg langer beschikbaar te houden, is aangenomen in Provinciale Staten.
 • een amendement van de PvdA, ingediend samen met SP en CDA, om € 1,5 miljoen vrij te maken voor een krachtige samenleving waarin niemand langs de kant staat, is aangenomen door Provinciale Staten.
 • de PvdA heeft er bij voortduring op gehamerd dat de provincie zich niet hoeft te beperken tot de zeven kerntaken die aan de provincie zijn toebedeeld, aangezien het financieel beter gaat en er nog forse opgaven zijn op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.
TERUG NAAR KRACHTIGE SAMENLEVING