Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Krachtige samenleving

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren, om die op een passende wijze te agenderen en te bespreken met de partners. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke vergrijzingsproblematiek, gezondheidsvraagstukken en de gevolgen van de verwachte bevolkingsafname in de Noordoostpolder.

Wat is er al bereikt?

 • Hebben de blijvende investeringen in een optimale onderwijsinfrastructuur gezorgd voor:
  • Een succesvolle verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • De mogelijkheid tot een leven lang leren waardoor een “levenslange zelfontwikkeling” vanzelfsprekend wordt en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt is vergroot.
 • Is het aanbod van sociale huurwoningen in de provincie in balans met de vraag
 • Is de zorginfrastructuur beter toegankelijk en zijn er kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd.
 • Doet iedereen mee. Isolement en eenzaamheid zijn zo goed als mogelijk bestreden.
 • Hebben investeringen van de Provincie er mede aan bijgedragen dat er nieuwe en innovatieve zorg- en ondersteuningsconcepten zijn ontwikkeld.
 • Zijn de woningen van ouderen en zorgbehoevenden, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven, van moderne innovatieve toepassingen voorzien.
 • Is onderzocht op welke manier de transformatie van de jeugdhulp effectiever en efficiënter kan zijn. Zodat geen jongere onnodig tussen wal en schip raakt.
 • Is er samen met de gemeenten een Deltaplan opgezet om de tekorten aan werknemers in het onderwijs de zorg en de techniek tegen te gaan.