Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Krachtige samenleving

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren, om die op een passende wijze te agenderen en te bespreken met de partners. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke vergrijzingsproblematiek, gezondheidsvraagstukken en de gevolgen van de verwachte bevolkingsafname in de Noordoostpolder.

Wat is er al bereikt?

Het IPO heeft voor de provincies zeven kerntaken geformuleerd. Op aandringen van de PvdA-Flevoland is er voor onze provincie een achtste kerntaak aan toegevoegd. Met deze kerntaak, die over het welzijn en de welvaart van Flevolanders gaat, wil de PvdA het belang van een inclusieve samenleving benadrukken. In dat opzicht is dit hoofdstuk dan ook een inspiratie en letterlijk rode draad voor de andere hoofdstukken in dit programma.

De Partij van de Arbeid staat voor een goede en rechtvaardige samenleving. Kwetsbare groepen krijgen een steuntje in de rug; van mensen die iets meer kunnen bijdragen vragen wij betrokkenheid en inzet.
In een rechtvaardige samenleving loont het altijd om te werken, ook al is dat slechts voor een beperkt aantal uren. Een sociale economie heeft oog voor toekomstige generaties, dat betekent dat wij er naar streven om de wereld een stukje mooier achter te laten dan wij haar hebben gekregen.

Voor de PvdA zijn deze maatschappelijke opgaven essentieel om de solide basis te leggen die noodzakelijk is voor een samenleving waar “iedereen meedoet”. En voor wie niet mee kan doen zorgt de overheid voor een vangnet. Op basis hiervan dient bepaalt te worden waar de provinciale overheid in Flevoland wel of niet “over gaat”.

In Flevoland is het goed wonen en dat willen wij zo houden. Voor een krachtige samenleving is een goed, gemengd woonaanbod noodzakelijk. Goed wonen voor iedereen in een woning van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. Flevoland is gastvrij voor oud en nieuwkomers, voor jong en oud; betaalbaar voor rijk en arm. Wij hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de huurders en ondersteunen hen waar nodig om hun rol bij het tot stand komen van woonvisie en prestatieafspraken invulling te kunnen geven. Het bevorderen van het tot stand komen van wooncoöperaties past prima bij deze gedachte.
De Provincie heeft ervoor gekozen de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij gemeenten te leggen. De PvdA onderschrijft die keuze. Tegelijkertijd moeten wij onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn de afgelopen jaren in de steden opgelopen. Wij maken ons daar zorgen over. Bijvoorbeeld omdat het tekort aan betaalbare woningen tot een verhoging van de zorgkosten leidt. Wij moeten er dus met elkaar voor zorgen dat wij in Flevoland het beschikbare aanbod in elke prijsklasse vergroten. Wij vinden dat gemeenten expliciet moeten sturen op kortere wachttijden voor betaalbare huurwoningen. De Provincie kan daar bij helpen door de ontwikkeling van het woningaanbod als totaal te monitoren.
Niets verandert zo snel als woonvormen. Van Tiny-houses tot kangoeroe-woningen, van groepswonen tot woningdeling. In de sociale huursector zijn naast de zogenaamde toegelaten instellingen (woningcorporaties) nieuwe initiatieven zoals wooncoöperaties actief. Soms is de financierbaarheid van dit type experimenten een probleem. Het is daarom wenselijk dat de Provincie een wooninnovatie en -versnellingsfonds instelt om wenselijke ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren.

Goed, toekomstgericht onderwijs dat mensen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen en te benutten is de basis die nodig is om mee te kunnen (blijven) doen. Het betekent ook dat het aansluit op de vraag van de veranderende arbeidsmarkt en het bevordert de toegang tot die arbeidsmarkt en omgekeerd is een goed en passend opgeleide beroepsbevolking een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven.
Om mee te kunnen (blijven) doen is:

 • Een (afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van mensen) goede en toegankelijke jeugdhulp en jeugdzorg een blijvend aandachtspunt voor de (provinciale) overheid
 • Het noodzakelijk dat het VN-verdrag voor mensen met een beperking voortvarend wordt geïmplementeerd.

In dit proces is de rol van de Provincie niet een die op zich staat, nauwe afstemming met mede-overheden en een flexibele provinciale rolopvatting moeten een optimale situatie scheppen om de sociale economie van de regio te versterken. Gezamenlijke jaarlijkse monitoring en analyse van de ontwikkeling van de regionale economie moet het mogelijk maken om snel en adequaat op veranderingen in te spelen.
Bij de uitwerking van de Omgevingsvisie en andere provinciale ontwikkelingen richt de Provincie zich op het verbeteren van de positie van de Flevolanders. Onderwijs, zorg en welzijn zijn dan voor de PvdA (ook op provinciaal niveau) “kerntaken”. Daarom kijken wij waar wij ook op deze gebieden aanvullend een rol kunnen spelen.

Werk[1] staat bij de Partij van de Arbeid voorop, iedereen verdient een kans op werk en een rechtvaardig inkomen. Flevoland dreigt te maken te krijgen met een rare paradox. Er is steeds meer werk, maar het werkloosheidspercentage daalt te langzaam. Dat betekent dat wij voor de uitdaging staan om ook diegenen die tot dusver niet van de oplevende economie konden profiteren nu en straks een eerlijke kans te bieden. Voor hen die dat nodig hebben zullen wij moeten zorgen voor beschutte arbeidsplaatsen, zij die “op weg naar (betaald) werk” hindernissen tegen komen zullen wij moeten helpen om die hindernissen te beslechten.

Wij vinden daarbij uiteraard dat tegenover (betaalde) arbeid een eerlijk loon moet staan. Overheden hebben als werkgever hierin een voorbeeldfunctie, wij vragen dit ook van de provincie Flevoland.

Nu het economisch beter gaat moeten wij de kansen benutten waarmee wij de Flevolandse samenleving minder kwetsbaar maken voor de nadelige gevolgen van conjunctuurwisselingen. Tijden van hoog- en laagconjunctuur zullen elkaar immers blijven afwisselen. Door toe te werken naar duurzame (conjunctuur minder gevoelige) werkgelegenheid en door iedereen mee te laten profiteren (dus ook flexwerkers en participatiebanen) van het economisch herstel moet dat bewerkstelligd worden.

In de kerntaken zoals die door het IPO zijn vastgesteld ontbreekt sport. Sport is echter van wezenlijk belang voor een gezonde en krachtige samenleving. Een provinciaal sportbeleid is volgens de PvdA dan ook noodzakelijk.
Daarbij ligt de focus op recreatief sporten (voor alle Flevolanders). Ook voor professionele sporters moeten er voldoende mogelijkheden zijn. Gelet op het Flevolandse landschap (veel ruimte en water) kiest de provincie er voor om triatlon en watersport als kernsporten te stimuleren, talentontwikkeling is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

In een krachtige samenleving is in de basisbehoeften voorzien. Deze basisbehoeften zijn niet voor iedereen gelijk. Maar iedereen heeft volgens de PvdA recht op maatschappelijke zekerheid en op voldoende inkomen. Niet alleen omdat het in de Grondwet staat, maar ook omdat de PvdA verdeling van welvaart logisch en belangrijk vindt.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

 • Een toekomstvisie ontwikkelen waarin de gevolgen van de te verwachten verandering op de arbeidsmarkt (o.a. door verdere automatisering en robotisering) worden beschreven en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Dit willen wij doen met onze collega’s in andere provincies, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Hierdoor kan een breed gedragen visie worden neergezet.
 • Het woningaanbod in de provincie en de betaalbaarheid daarvan monitoren.
 • Experimenten met andere en innovatieve woonvormen stimuleren middels het instellen van een wooninnovatie en -versnellingsfonds.
 • Er voor moeten zorgen dat de achterstand ten opzichte van andere provincies op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn wordt ingelopen. Financiële impulsen vanuit Europa en de landelijke overheid zijn hiervoor onontbeerlijk. Het op een innovatieve manier inlopen van de achterstand aan voorzieningen zorgt ervoor dat de werkgelegenheid die hierdoor ontstaat minder conjunctuurgevoelig zal zijn.
 • De ontwikkeling van Aeres (in Dronten en Almere) en de dependance van de Wageningen Universiteit in Lelystad, gelet op het belang voor de verduurzaming en innovatie van de agrarische sector, stimuleren.
 • Er voor moeten zorgen dat er een sterk ontwikkeld en innoverend aanbod op HBO-niveau komt. De rol van Windesheim Flevoland bij het opleiden van kwalitatief goede en kwantitatief voldoende leerkrachten voor het basisonderwijs is van groot belang bij het bestrijden van het nakende lerarentekort (vooral Almere en Lelystad dreigen hier last van te krijgen).
 • Zowel met landelijk als lokaal afspraken maken om er voor te zorgen dat de rol van de Provincie binnen de (jeugd)zorg gewaarborgd blijft in het geval dat blijkt dat de decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten onevenredige gevolgen hebben voor kwetsbare burgers (jong en oud).
 • Er voor zorgen dat ook ouderen volwaardig in de Flevolandse samenleving kunnen participeren. Daarbij is Flevoland, ondanks de sterke vergrijzing, niet alleen in staat om haar eigen oudere inwoners te ondersteunen, maar ook om oudere nieuwkomers een warm welkom te bieden. Door meer te doen om het welbevinden van ouderen veilig te stellen (zelfstandig waar mogelijk, ondersteund waar nodig) moet dit gerealiseerd worden.
 • Organiseren dat er voldoende (zowel kwalitatief als kwantitatief) zorg voor ouderen is. Dit is noodzakelijk omdat veel mensen er bewust voor kiezen om in Flevoland oud te worden. Dit kan alleen als in hun ondersteuningsbehoeften wordt voorzien. De huidige zorgvoorzieningen voldoen nog niet in voldoende mate aan die vraag.
 • Zich inzetten voor het realiseren van een provinciale publiekscampagne om discriminatie tegen te gaan.
 • Eenzaamheid (zowel bij ouderen als bij jongeren) bestrijden. Het ontbreken van vanzelfsprekende sociale verbanden vraagt om extra aandacht op dit punt.

In 2023

 • Hebben de blijvende investeringen in een optimale onderwijsinfrastructuur gezorgd voor:
  • Een succesvolle verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • De mogelijkheid tot een leven lang leren waardoor een “levenslange zelfontwikkeling” vanzelfsprekend wordt en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt is vergroot.
 • Is het aanbod van sociale huurwoningen in de provincie in balans met de vraag
 • Is de zorginfrastructuur beter toegankelijk en zijn er kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd.
 • Doet iedereen mee. Isolement en eenzaamheid zijn zo goed als mogelijk bestreden.
 • Hebben investeringen van de Provincie er mede aan bijgedragen dat er nieuwe en innovatieve zorg- en ondersteuningsconcepten zijn ontwikkeld.
 • Zijn de woningen van ouderen en zorgbehoevenden, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven, van moderne innovatieve toepassingen voorzien.
 • Is onderzocht op welke manier de transformatie van de jeugdhulp effectiever en efficiënter kan zijn zodat geen jongere onnodig tussen wal en schip raakt.
 • Is er samen met de gemeenten een Deltaplan opgezet om de tekorten aan werknemers in het onderwijs, de zorg en de techniek tegen te gaan.

[1] Werk wordt verricht in loondienst, als zelfstandige of als vrijwilliger.