• De mobiliteitsvisie Flevoland 2030 is vastgesteld.
  • De voorbereidingen voor de gezamenlijke concessie IJssel-Vecht (2020-2030) zijn opgestart met de provincies Gelderland en Overijssel. Ook het Stadsvervoer Lelystad maakt onderdeel uit van deze concessie. Hierover vindt nauw overleg plaats met de gemeente Lelystad.
  • Waar de afgelopen jaren veel is ge├»nvesteerd in de weginfrastructuur maakt de PvdA zich zorgen over de kwaliteit en beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Met name in het buitengebied en de kleine kernen staat openbaar vervoer steeds meer onder druk. Op initiatief van de PvdA is in de nieuwe coalitie afgesproken een businesscase te maken voor alle gebieden waarvoor in de komende collegeperiode (2019-2023) een concessie moet worden verleend. Op basis van een goede en gedegen businesscase wordt overwogen of er middelen toegevoegd moeten worden.
Terug naar Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer