Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Veruit de meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincies. Zij zorgen voor goed regionaal vervoer.
Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verbindingswegen, tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen provincies welke bedrijven het regionale bus- en treinvervoer in de provincie verzorgen.

Wat is er al bereikt?

 • Worden de beschikbare middelen ingezet waar ze objectief meetbaar het meeste effect sorteren.
 • Is de infrastructuur rond bedrijventerreinen dusdanig verbeterd zo dat er sprake is van een goede bereikbaarheid (per fiets, OV en auto).
 • Is er invulling gegeven aan “Verminder, Verander, Verduurzaam”.
 • Heeft vliegveld Lelystad een uitstekende OV-verbinding. De toenemende werkgelegenheid en de stijging van het aantal passagiers maakt dit absoluut noodzakelijk.
 • Is er gerichte informatie voor ouderen, scholieren en gehandicapten die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook kwetsbare verkeersdeelnemers moeten immers mobiel blijven.
 • Is er ook in de buitengebieden voor alle groepen toegankelijk en gebruiksvriendelijk openbaar vervoer. Experimenten, ook op het gebied van benutting (leerlingenvervoer en vervoer van ouderen en gehandicapten kan, gezien de gebruiksmomenten, goed worden gecombineerd) van de beschikbare vervoersmiddelen, die dit kunnen bevorderen worden beleidsmatig en financieel ondersteund.
 • Zijn de dorpen in Flevoland beter met het OV bereikbaar. Voor Swifterband is een aansluiting op het
  Q-linernet wellicht een optie, maar ook zal gekeken worden of voor Swifterbant en Biddinghuizen een betere verbinding met het NS-station in Dronten mogelijk is. In dit kader zal ook gekeken worden in hoeverre een rechtstreekse aansluiting richting Kampen realiseerbaar is. Buurtbussen, zelfrijdende voertuigen, inzet van vrijwilligers zijn hierbij denkrichtingen.
 • Ook Zeewolde heeft goede verbindingen. Zolang de lightrail verbinding niet gerealiseerd is zal gekeken worden naar een goede ontsluiting richting Nijkerk, maar ook naar mogelijkheden om de bereikbaarheid binnen Flevoland te verbeteren.
 • Is in kaart gebracht of en waar nieuw asfalt noodzakelijk is. Ook hier geldt dat middelen zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden.
 • Is het netwerk van snelfietsroutes[1] voortvarend ter hand genomen. Startend met de verbinding Lelystad-Almere-Amsterdam en verder met Lelystad-Dronten en Urk-Emmeloord. In een later stadium zal ook Zeewolde op de verbinding tussen Lelystad en Amsterdam worden aangesloten. Uiteindelijk zal een netwerk van snelfietspaden worden gerealiseerd. Aansluitend hierop zal ook het regionale (knooppunten) netwerk van fietspaden worden aangepakt en uitgebreid.
 • Zijn er in de hele provincie mogelijkheden om gebruik te maken van (gratis) leenfietsen.
 • Zullen reizigersopbrengsten worden gebruikt ter verbetering van het OV of verlaging van de tarieven. De infrastructuur mag hier niet uit worden bekostigd.
 • Is er een tracé beschikbaar voor experimenten met de hyperloop.
 • Is het besluit over de komst van de IJmeerverbinding genomen en wordt gewerkt aan de realisatie van een lightrail verbinding die de metropoolregio moet ontlasten.
 • Is duidelijk in hoeverre vervoer over water een duurzaam, snel en efficiënt alternatief is voor lightrail verbindingen. Dit overigens niet ter vervanging van de noodzakelijke IJmeerverbinding.

 

[1] Onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is om op snelfietsroutes ook elektrische scooters toe te laten.