In 2030 ziet de wereld er vooral als het gaat om mobiliteit anders uit. Het is voor de provincie Flevoland en de PvdA in het bijzonder een uitdaging om daar adequaat op te reageren. Want de techniek van morgen is al anders dan die van gisteren, laat staan wat er in 11 jaar allemaal zal veranderen. Toch moeten de plannen nu worden gemaakt.

Wij streven naar een optimale bereikbaarheid over de weg en over het water, met eigen of met openbaar vervoer. Tegelijkertijd ligt er ook een milieudoelstelling die wij moeten halen.

Kijkend naar het OV-netwerk zijn de ontwikkelingen rond OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) positief, deze zullen zeker bijdragen aan een betere ontsluiting richting de randstad. Ook de directe verbinding met Zwolle en verder naar het noorden was destijds een positieve ontwikkeling. De ontsluiting van de NOP en van Zeewolde blijft echter problematisch en zal ter hand worden genomen.

Voor Zuidelijk Flevoland is lightrail wat openbaar vervoer betreft de toekomst. Aansluiting bij de geplande grootschalige uitbreiding van dit net is noodzakelijk. Voor een goede meerzijdige ontsluiting van Almere en Lelystad vindt de PvdA dat de aanleg van de IJmeerverbinding zo snel mogelijk ter hand moet worden genomen. Ook deze moet als lightrailverbinding uitgevoerd worden. Gekeken zal worden in hoeverre een mogelijke verbinding met Hilversum/Utrecht (via de Stichtse Brug) ook voor Zeewolde een oplossing kan bieden. Doortrekken van dit lightrailnet naar Lelystad biedt wellicht ook de mogelijkheid voor een aftakking richting Luchthaven Lelystad. Overigens zal tot dat moment de luchthaven ook optimaal bereikbaar zijn met het OV, hiervoor krijgt ze een eigen luchthavenshuttle.

De te verwachten groei van het aantal verkeersdeelnemers en de verkeersveiligheid heeft onze volle aandacht. Het verhoogde gebruik van Luchthaven Lelystad is hierbij een aandachtspunt. De technische ontwikkelingen zullen ook gevolgen hebben voor de logistieke sector. De komst van zelfrijdende en zelfvarende voertuigen zal de verkeersdruk doen afnemen. Maar ook de door ons gewenste lokale productie zal hierop van invloed zijn.

Het gebruik van (snelle) elektrische fietsen en scooters moet worden gestimuleerd door de aanleg en goed onderhoud van hoogwaardige (snel)fietsverbindingen.

Het programma “Verminder, Verander, Verduurzaam” rond duurzame mobiliteit zal worden ontwikkeld. Met dit programma wil de PvdA zorgen voor:

 • Vermindering van de mobiliteit door stimulering van het “nieuwe werken” en verhoging van de lokale productie;
 • Verandering van de mobiliteit door de overstap naar OV, fiets of deelauto’s te stimuleren;
 • Verduurzaming van de mobiliteit door het stimuleren van de aanschaf van duurzame voertuigen en het gebruik van duurzame brandstoffen zoals elektriciteit, groen gas en waterstof.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

 • Zorgen voor een toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. Zullen de tarieven voor het openbaar vervoer alleen stijgen als er kwalitatieve verbeteringen zijn (excl. prijsindexeringen). Uitgangspunt is een goede bereikbaarheid van bestemmingen in de provincie.
 • De regierol op zich nemen en aanscherpen zodat de prijs, de kwaliteit en de frequentie op orde zijn.
 • Bij nieuwe aanbestedingen zo snel als de techniek en de infrastructuur dat mogelijk maakt de voorkeur geven aan elektrisch rijden of rijden op biogas of waterstofgas.
 • Daar waar (bijvoorbeeld de plattelandsgebieden) regulier openbaar vervoer slecht of niet rendabel te maken is zal met behulp van nieuwe technische middelen en door gebruik te maken van de sociale media en apps naar oplossingen worden gezocht. Ook zal gekeken worden naar mogelijke integratie van verkeersvormen (leerlingenvervoer, regio taxi’s en regulier openbaar vervoer).
 • Intensief samenwerken met gemeenten en buurprovincies om de knelpunten aan te pakken.
 • De veiligheid van fietspaden en oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers, daar waar nodig, verbeteren.
 • Ondersteuning verlenen bij het realiseren van duurzame vormen van transport.
 • Een heroverweging hebben gemaakt over de benutting van de provinciale opcenten. Wat de PvdA betreft kunnen deze breder worden ingezet, bijvoorbeeld voor verbetering van de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer .
 • Een onderzoek hebben afgerond naar de mogelijkheden om voor forensenverkeer per auto een aantrekkelijk OV-alternatief te kunnen bieden.
 • De lobby om een snelle en goede openbaar vervoerverbinding via Lelystad en Emmeloord naar het noorden te realiseren steunen. In dit kader willen wij ook inzetten op nieuwe kansrijke initiatieven voor het realiseren van een (trein)verbinding via Emmeloord naar het noorden. Wij stimuleren tevens een onderzoek naar een snellere verbinding tussen Emmeloord en Zwolle.

In 2023

 • Worden de beschikbare middelen ingezet waar ze objectief meetbaar het meeste effect sorteren.
 • Is de infrastructuur rond bedrijventerreinen dusdanig verbeterd waardoor er sprake is van een goede bereikbaarheid (per fiets, OV en auto).
 • Is er invulling gegeven aan “Verminder, Verander, Verduurzaam”.
 • Heeft vliegveld Lelystad een uitstekende OV-verbinding. De toenemende werkgelegenheid en de stijging van het aantal passagiers maakt dit absoluut noodzakelijk.
 • Is er gerichte informatie voor ouderen, scholieren en gehandicapten die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook kwetsbare verkeersdeelnemers moeten immers mobiel blijven.
 • Is er ook in de buitengebieden voor alle groepen toegankelijk en gebruiksvriendelijk openbaar vervoer. Experimenten, ook op het gebied van benutting (leerlingenvervoer en vervoer van ouderen en gehandicapten kan, gezien de gebruiksmomenten, goed worden gecombineerd) van de beschikbare vervoersmiddelen, die dit kunnen bevorderen worden beleidsmatig en financieel ondersteund.
 • Zijn de dorpen in Flevoland beter met het OV bereikbaar. Voor Swifterbant is een aansluiting op het
  Q-linernet wellicht een optie, maar ook zal gekeken worden of voor Swifterbant en Biddinghuizen een betere verbinding met het NS-station in Dronten mogelijk is. In dit kader zal ook gekeken worden in hoeverre een rechtstreekse aansluiting richting Kampen realiseerbaar is. Buurtbussen, zelfrijdende voertuigen, inzet van vrijwilligers zijn hierbij denkrichtingen.
 • Ook Zeewolde heeft goede verbindingen. Zolang de lightrail verbinding niet gerealiseerd is zal gekeken worden naar een goede ontsluiting richting Nijkerk, maar ook naar mogelijkheden om de bereikbaarheid binnen Flevoland te verbeteren.
 • Is in kaart gebracht of en waar nieuw asfalt noodzakelijk is. Ook hier geldt dat middelen zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden.
 • Is het netwerk van snelfietsroutes[1] voortvarend ter hand genomen. Startend met de verbinding Lelystad-Almere-Amsterdam en verder met Lelystad-Dronten en Urk-Emmeloord. In een later stadium zal ook Zeewolde op de verbinding tussen Lelystad en Amsterdam worden aangesloten. Uiteindelijk zal een netwerk van snelfietspaden worden gerealiseerd. Aansluitend hierop zal ook het regionale (knooppunten) netwerk van fietspaden worden aangepakt en uitgebreid.
 • Zijn er in de hele provincie mogelijkheden om gebruik te maken van (gratis) leenfietsen.
 • Zullen reizigersopbrengsten worden gebruikt ter verbetering van het OV of verlaging van de tarieven. De infrastructuur mag hier niet uit worden bekostigd.
 • Is er een tracé beschikbaar voor experimenten met de hyperloop.
 • Is het besluit over de komst van de IJmeerverbinding genomen en wordt gewerkt aan de realisatie van een lightrail verbinding die de metropoolregio moet ontlasten.
 • Is duidelijk in hoeverre vervoer over water een duurzaam, snel en efficiënt alternatief is voor lightrailverbindingen. Dit overigens niet ter vervanging van de noodzakelijke IJmeerverbinding.

 

[1] Onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is om op snelfietsroutes ook elektrische scooters toe te laten.