Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Regionale economie

De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de regio is daarbij het hoofddoel. Om dit te bereiken investeert de provincie in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.
Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Wat is er al bereikt?

De Partij van de Arbeid maakt sinds de oprichting van Flevoland deel uit het college van Gedeputeerde Staten. Zij heeft direct invloed uitgeoefend op de economische ontwikkeling van onze provincie. Flevoland is met 4,2 procent groei de snelst groeiende economie van alle provincies in Nederland. Gemiddeld is de Nederlandse economie in 2017 met 3,2 procent gegroeid. Daar zijn wij trots op! In de afgelopen jaren hebben wij als PvdA daar hard aan gewerkt. De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, het vinden van personeel en internationalisering hebben zichtbaar gewerkt voor de ondernemers en hebben banen opgeleverd voor de werknemers.

  • Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie
  • Door in te zetten op een betere profilering van Flevoland via de vrijetijdssector (beleidsplan Recreatie & Toerisme) is het gelukt om meer bezoekers te trekken en hen langer in de provincie vast te houden, waardoor de bestedingen in Flevoland zijn toegenomen
  • Dwarsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en overheden zijn actief gestimuleerd via netwerken en platforms waardoor men elkaar kan versterken en waardoor er een vliegwieleffect is ontstaan (bijvoorbeeld Floriade Almere en Lelystad Airport)
  • In het kader van een Leven Lang Leren zijn ondernemers gestimuleerd om in te zetten op het ‘arbeidsvitaal’ houden van hun personeel via de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020
  • Directe koppeling van het bedrijfsleven aan het onderwijs is gestimuleerd en gefaciliteerd, waarbij gezamenlijk is geïnvesteerd in het onderwijs via de subsidieregeling publiek-private samenwerking Human Capital 2017-2020
  • Er is een intentieverklaring getekend tussen de basisschoolkoepels, alle zes gemeenten, provincie Flevoland en Windesheim Flevoland om onderzoekend en ontwerpend leren (als basis voor ‘techniek’ in brede zin) beter te verankeren in het primair onderwijs.

Ook voor de toekomst zijn grote projecten in ontwikkeling die wij steunen. Te denken valt aan de luchthaven Lelystad, Flevokust, Floriade, etc.

TERUG NAAR REGIONALE ECONOMIE