Wanneer je naar de historie van Flevoland kijkt is het al heel lang zo dat, omdat onze beroepsbevolking zo snel groeit én omdat het rijk ons in het verleden fors in de kou heeft laten staan met infrastructuur en bereikbaarheid, de werkgelegenheid is achtergebleven. Dat is ook de reden dat de Europese Commissie in 1994 heeft besloten Flevoland als achterstandsregio te erkennen en extra middelen beschikbaar heeft gesteld om deze achterstand in te halen. Met dit geld is zeker de werkgelegenheid versterkt en nog steeds worden innovatieve/duurzame projecten in het MKB in samenwerking met Kennisinstellingen daarmee tot stand gebracht. Flevoland kan ook in de Europese Programmaperiode 2021-2027 (als Transitieregio) gebruik maken van geoormerkte middelen voor de groei van de werkgelegenheid. Wij kunnen dan blijven samenwerken met Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, maar hebben binnen het programma een eigen budget. En dat is goed nieuws. Het is een kans die wij moeten benutten. Om de werkgelegenheid binnen Flevoland te vergroten, doen wij graag een beroep op deze middelen, zodat een extra impuls aan de regionale economie in onze provincie gegeven kan worden .

De innovatieve kracht van Flevoland heeft er voor gezorgd dat de economische groei aanhoudt maar nog niet op een duurzame manier. Het gaat niet om de groei op zich maar vooral om een betere benutting van de beschikbare grondstoffen, oppervlakte en financiële middelen.

In Flevoland vormt de combinatie van een sterk en gevarieerd bedrijfsleven, een stevig in de regio verankerd MKB en een innoverende agrarische bedrijvigheid in potentie de basis voor een stabiele economie die conjunctuurveranderingen goed kan doorstaan. Dat heeft geleid tot een brede groei van bedrijvigheid met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Ook de versterkte profilering van de vrijetijdseconomie van Flevoland, waarin het karakteristieke van Flevoland herkend wordt en gezamenlijk uitgedragen wordt met Flevolandse ondernemingen en evenementen, draagt daaraan bij. De ontwikkeling van de cruisemarkt in de Bataviahaven Lelystad is hiervan een mooi voorbeeld.
Maar wij zijn er nog niet. De samenwerking van bedrijfsleven, beroepsonderwijs, gemeenten en provincie Flevoland in Win4All (dit programma richt zich op duurzame “economische” groei voor Flevoland en vestigt de aandacht vooral op bedrijven met ambitie om te groeien en sluit aan bij krachtige, bestaande netwerken) is verder bestendigd. Het in Flevoland nog steeds groeiende MKB weet zich verankerd in het economisch systeem van Flevoland. Op het gebied van de beschikbaarheid van voldoende geschoold arbeidspotentieel heeft de samenwerking concrete successen opgeleverd.

Startende bedrijven zijn belangrijk voor Flevoland. Tegelijkertijd zijn ze ook kwetsbaar. Vandaar dat de PvdA zeer hecht aan, onder regie en in opdracht van de Flevolandse gemeenten, een goed functionerend Zelfstandigenloket Flevoland voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers. Voor veel startende bedrijven is het moment van doorstart zo’n kwetsbaar moment. Het MKB Doorstartfonds Flevoland kan een nieuwe impuls geven aan bedrijven die in de kern gezond zijn maar te maken hebben met (dreigende) financiële problemen. De PvdA Flevoland vindt dat dit fonds ook de komende periode gevuld zal moeten worden.

Onder de titel “Floriade werkt!” worden de komende jaren kennisontwikkelingen en innovaties op het gebied van de thematiek van de Floriade (“Growing green Cities”) gestimuleerd met als doel om het economisch effect voor Flevoland zo groot mogelijk te maken en de innovatieve mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.
De ontwikkeling van luchthaven Lelystad (noodzakelijk om de bereikbaarheid van Schiphol, van groot economisch belang voor Nederland, op niveau te houden) vormt een economische impuls (zowel door de toename van directe als indirecte werkgelegenheid) voor de regio. Negatieve effecten op het gebied van milieu worden zo goed als mogelijk gecompenseerd doordat de Provincie zorgt voor een goede inpassing in de leefomgeving.
Flevokust Haven zal, als vlak bij de snelweg gelegen binnenhaven met overslagkade en industrieterrein (een vestigingsplaats voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie) ook aan een toename van de werkgelegenheid en de economische groei van Flevoland bijdragen. Daarnaast draagt deze haven bij aan de vermindering van het vervoer over de weg.

Het tekort aan werknemers in uiteenlopende technische sectoren vertraagt niet alleen de groei van de economie maar ook van de verduurzaming. De PvdA steunt de Regieraad Techniek in haar wens om een extra financiële impuls waarmee bestaande initiatieven en nieuwe activiteiten gestimuleerd kunnen worden.
De manier waarop de Provincie Flevoland haar aanjaagrol vervult vinden wij niet voldoende. Het is niet voldoende dat men zich beperkt tot het informeren over en het afstemmen van bestaande activiteiten. Het wordt tijd dat zaken gezamenlijk opgepakt worden, alleen zo kan uiteindelijk het verschil worden gemaakt. Wij opteren voor een praktijkgerichte regionale uitvoeringsagenda voor het Techniekpact om er zo voor te zorgen dat aanjaaggelden voor concrete initiatieven (vanuit de gezamenlijke visie) kunnen zorgen voor een vliegwieleffect.

Elke economie heeft behoefte aan een flexibele schil aan arbeidskrachten. Deels wordt dit ingevuld door uitzendkrachten maar steeds vaker ook door ZZP’ers. Het percentage ZZP’ers ten opzicht van de totale bevolking ligt in Flevoland iets boven het landelijk gemiddelde. De problematiek rond ZZP’ers is daarom geen specifiek Flevolandse zaak. Vanuit de beginselen van de PvdA willen wij wel bijdragen aan regelingen die er voor zorgen dat ook deze groep “loon naar werken” krijgt. Wij onderschrijven dan ook het landelijk beleid van de partij en zullen waar mogelijk deze groep betrekken bij de mogelijkheden van een “leven lang leren”.

In 2023 heeft de subsidie Regionale Arbeidsmarkt (Human Capital Agenda) door de samenwerking rondom het technisch onderwijs en het bundelen van krachten voor het aantrekken en behoud van ICT-personeel goede resultaten opgeleverd voor de regio waardoor de schaarste bij deze beroepsgroep merkbaar is afgenomen. Voor ondernemers die willen innoveren en groeien zijn middelen beschikbaar.

De PvdA neemt er geen genoegen mee dat er nog steeds, terwijl dat in andere provincies niet het geval is, sprake is van een achterblijven van de werkgelegenheid ten opzichte van de groei van de bevolking. Hoewel dit al het geval is sinds het ontstaan van de provincie moet hier verandering in komen. Verbetering van het vestigingsklimaat en het toeleiden van Flevolanders naar werk in Flevoland moet hier verbetering in brengen. De PvdA vindt dat de Provincie, samen met de gemeenten zich tot het uiterste moet inspannen om Flevolanders bij voorkeur in Flevoland te helpen bij het (weer) vinden van werk. In Almere wordt dit vorm gegeven door het “Floriade Werkbedrijf” dat er samen met het UWV voor moet zorgen dat 350 Almeerders blijvend aan het werk worden geholpen. Hiermee is de Floriade voor PvdA Flevoland nadrukkelijk geen doel op zich, maar een middel om Almere als stad om te wonen, werken en recreëren van een forse impuls te voorzien en nadrukkelijk op de kaart te zetten.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie:

 • Er voor zorgen dat ondernemers bij kunnen dragen aan de verduurzaming van onze provincie en vergroting van de kennis op dit gebied zodat het ook als “exportproduct” bruikbaar is.
 • Bij de beoordeling van economische projecten vooral letten op: duurzaamheid, innovatie en het vliegwieleffect.
 • Bijdragen aan een verbetering van het ondernemersklimaat. Flevoland biedt kansen!
 • Bijdragen aan de verdere realisatie en erkenning van de driehoek Zeewolde-Almere-Lelystad als logistieke hotspot.
 • Het voortouw nemen bij het bevorderen van een inclusieve samenleving en zal zich daarbij bijvoorbeeld inzetten voor het realiseren van een gedragscode tegen elke vorm van uitsluiting bij werk, stages en carrièremogelijkheden.
 • Blijven bijdragen aan het MKB-doorstartfonds.

In 2023

 • Heeft de Ontwikkelings Maatschappij Flevoland zich doorontwikkeld tot een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) waarmee het Flevolandse bedrijfsleven via één loket bediend wordt bij advies- en financieringsvragen onder meer op het gebied van verduurzaming, innovatie en groei. Een investeringsfonds dat marktpartijen helpt bij het kiezen voor investeren in Flevoland maakt hier deel van uit.
 • Steunt de Provincie ondernemers -ook financieel- die bijdragen aan verdere verduurzamingen en innovatie binnen de provincie.
 • Er is geïnvesteerd in (bij)scholing en opleidingen ter ondersteuning van gekwalificeerd personeel. Wij spelen een ondersteunende en stimulerende rol bij het verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs.
 • Voor 50-plussers (waarvan de ervaringen en de opleiding niet aansluit bij de veranderende werkgelegenheid) en voor jongeren die hun middelbare school niet afronden is er in samenspraak met het ROC en het bedrijfsleven een bijscholingsprogramma ontwikkeld zodat ook deze groepen deel uit kunnen blijven maken van een inclusieve samenleving.
 • Is er een praktijkgerichte agenda voor het Techniekpact Flevoland opgesteld.
 • Neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid bij en is daarmee een voorbeeld voor het creëren van werk voor mensen die behoefte hebben aan een beschutte arbeidsplaats.
 • Is het niveau van de algemene voorzieningen dusdanig dat ook zij bijdragen aan een positief vestigingsklimaat.

Betreffende gebiedsontwikkelingen: 

Maritieme servicehaven Flevokust haven Amsterdam Lelystad Airport Mobiliteit & Infrastructureel Testcentrum (MITC) NLR Marknesse