Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Regionale economie

De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de regio is daarbij het hoofddoel. Om dit te bereiken investeert de provincie in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.
Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Wat is er al bereikt?

De innovatieve kracht van Flevoland heeft er voor gezorgd dat de economische groei aanhoudt maar wel op een duurzame manier. Het gaat niet om de groei op zich maar vooral om een betere benutting van de beschikbare grondstoffen, oppervlakte en financiële middelen.

In Flevoland vormt de combinatie van een sterk en gevarieerd bedrijfsleven, een stevig in de regio verankerd MKB en een innoverende agrarische bedrijvigheid de basis voor een stabiele economie die conjunctuurveranderingen goed kan doorstaan. Dat heeft geleid tot een brede groei van bedrijvigheid met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. De samenwerking van bedrijfsleven, beroepsonderwijs, gemeenten en provincie Flevoland in Win4All (dit programma richt zich op duurzame “economische” groei voor Flevoland en vestigt de aandacht vooral op bedrijven met ambitie om te groeien en sluit aan bij krachtige, bestaande netwerken) is verder bestendigd. Het in Flevoland nog steeds groeiende MKB weet zich verankerd in het economisch systeem van Flevoland. Op het gebied van de beschikbaarheid van voldoende geschoold arbeidspotentieel heeft de samenwerking concrete successen opgeleverd.

Startende bedrijven zijn belangrijk voor Flevoland. Tegelijkertijd zijn ze ook kwetsbaar. Vandaar dat de PvdA zeer hecht aan, onder regie en in opdracht van de Flevolandse gemeenten, goed functionerend Zelfstandigenloket Flevoland voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers. Voor veel startende bedrijven is het moment van doorstart zo’n kwetsbaar moment. Het MKB Doorstartfonds Flevoland kan een nieuwe impuls geven aan bedrijven die in de kern gezond zijn maar te maken hebben met (dreigende) financiële problemen. De PvdA Flevoland vindt dat dit fonds ook de komende periode gevuld zal moeten worden.

Onder de titel “Floriade werkt!” worden de komende jaren kennisontwikkelingen en innovaties op het gebied van de thematiek van de Floriade (“Growing green Cities”) gestimuleerd. Met als doel om het economisch effect voor Flevoland zo groot mogelijk te maken en de innovatieve mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.
De ontwikkeling van luchthaven Lelystad (noodzakelijk om de bereikbaarheid van Schiphol, een groot economisch belang voor Nederland, op niveau te houden) vormt een economische impuls (zowel door de toename van directe als indirecte werkgelegenheid) voor de regio. Negatieve effecten op het gebied van milieu worden zo goed als mogelijk gecompenseerd doordat de Provincie zorgt voor een goede inpassing in de leefomgeving.
Flevokust Haven zal, als vlak bij de snelweg gelegen binnenhaven met overslagkade en industrieterrein (een vestigingsplaats voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie) ook aan een toename van de werkgelegenheid en de economische groei van Flevoland bijdragen. Daarnaast draagt deze haven bij aan de vermindering van het vervoer over de weg.

Het tekort aan werknemers in uiteenlopende technische sectoren vertraagt niet alleen de groei van de economie maar ook van de verduurzaming. De PvdA steunt de Regieraad Techniek in haar wens om een extra financiële impuls waarmee bestaande initiatieven en nieuwe activiteiten gestimuleerd kunnen worden.
De manier waarop de Provincie Flevoland haar aanjaagrol vervult vinden wij niet voldoende. Het is niet voldoende dat men zich beperkt tot het informeren over en het afstemmen van bestaande activiteiten. Het wordt tijd dat zaken gezamenlijk opgepakt worden, alleen zo kan uiteindelijk het verschil worden gemaakt. Wij opteren voor een praktijkgerichte regionale uitvoeringsagenda voor het Techniekpact om er zo voor te zorgen dat aanjaaggelden voor concrete initiatieven (vanuit de gezamenlijke visie) kunnen zorgen voor een vliegwieleffect.

Elke economie heeft behoefte aan een flexibele schil aan arbeidskrachten. Deels wordt dit ingevuld door uitzendkrachten maar steeds vaker ook door ZZP’ers. Het percentage ZZP’ers ten opzicht van de totale bevolking ligt in Flevoland iets boven het landelijk gemiddelde. De problematiek rond ZZP’ers is daarom geen specifiek Flevolandse zaak. Vanuit de beginselen van de PvdA willen wij wel bijdragen aan regelingen die er voor zorgen dat ook deze groep “loon naar werken” krijgt. Wij onderschrijven dan ook het landelijk beleid van de partij en zullen waar mogelijk deze groep betrekken bij de mogelijkheden van een “leven lang leren”.

In 2023 heeft de subsidie Regionale Arbeidsmarkt (Human Capital Agenda) door de samenwerking rondom het technisch onderwijs en het bundelen van krachten voor het aantrekken en behoud van ICT-personeel goede resultaten opgeleverd voor de regio waardoor de schaarste bij deze beroepsgroep merkbaar is afgenomen. Voor ondernemers die willen innoveren en groeien zijn middelen beschikbaar.

De PvdA neemt er geen genoegen mee dat er nog steeds, terwijl dat in andere provincies niet het geval is, sprake is van een achterblijven van de werkgelegenheid ten opzichte van de groei van de bevolking. Hoewel dit al het geval is sinds het ontstaan van de provincie moet hier verandering in komen. Verbetering van het vestigingsklimaat en het toeleiden van Flevolanders naar werk in Flevoland moet hier verbetering in brengen. De PvdA vindt dat de Provincie, samen met de gemeenten zich tot het uiterste moet inspannen om Flevolanders bij voorkeur in Flevoland te helpen bij het (weer) vinden van werk. In Almere wordt dit vorm gegeven door het “Floriade Werkbedrijf” dat er samen met het UWV voor moet zorgen dat 350 Almeerders blijvend aan het werk worden geholpen. Hiermee is de Floriade voor PvdA Flevoland nadrukkelijk geen doel op zich, maar een middel om Almere als stad om te wonen, werken en recreëren van een forse impuls te voorzien en nadrukkelijk op de kaart te zetten.

Om dit te bereiken zal de Provincie:

  • Er voor zorgen dat ondernemers bij kunnen dragen aan de verduurzaming van onze provincie en vergroting van de kennis op dit gebied zodat het ook als “exportproduct” bruikbaar is.
  • Bij de beoordeling van economische projecten vooral letten op: duurzaamheid, innovatie en het vliegwieleffect.
  • Bijdragen aan een verbetering van het ondernemersklimaat. Flevoland biedt kansen!
  • Bijdragen aan de verdere realisatie en erkenning van de driehoek Zeewolde-Almere-Lelystad als logistieke hotspot.
  • Blijven bijdragen aan het MKB-doorstartfonds
  Redacteur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Betreffende gebiedsontwikkelingen: 
Maritieme servicehaven Flevokust haven Amsterdam Lelystad Airport Mobiliteit & Infrastructureel Testcentrum (MITC) NLR Marknesse