• De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.
  • De doorontwikkeling van Batavialand is ondersteund met een eenmalige meerjarige subsidie en daarmee is aan Batavialand een stevige basis voor doorontwikkeling gegeven.
  • Er is een subsidierelatie aangegaan met Batavialand voor de museale en collectiebeheertaken zonder structurele verhoging van de provinciale exploitatiebijdrage.
  • De viering van 100 jaar Zuiderzeewet is succesvol uitgevoerd samen met inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijfsleven en medeoverheden.
  • De opdracht voor het achtste landschapskunstwerk in Flevoland, bedoeld als ode aan 100 jaar Zuiderzeewet, is verstrekt aan de Nederlands/Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma.
  • De structuur van de bibliotheekondersteuning is gewijzigd, zodat de slagkracht toe- en de kwetsbaarheid afneemt.
  • De opdracht tot het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor het vmbo is verstrekt
  • Via het project Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde is een nieuwe traditie voor Flevoland in gang gezet: het tweejaarlijkse evenement Kunst en Techniek.
TERUG NAAR CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN MONUMENTENZORG