Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. Een culturele identiteit en culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreƫren. De provincie zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat culturele voorzieningen goed toegankelijk zijn en blijven.
De provincie richt zich onder andere op het behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De provincie is daarnaast verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.

Wat is er al bereikt?

  • De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.
  • De doorontwikkeling van Batavialand is ondersteund met een eenmalige meerjarige subsidie en daarmee is aan Batavialand een stevige basis voor doorontwikkeling gegeven.
  • Er is een subsidierelatie aangegaan met Batavialand voor de museale en collectiebeheertaken zonder structurele verhoging van de provinciale exploitatiebijdrage.
  • De viering van 100 jaar Zuiderzeewet is succesvol uitgevoerd samen met inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijfsleven en medeoverheden.
  • De opdracht voor het achtste landschapskunstwerk in Flevoland, bedoeld als ode aan 100 jaar Zuiderzeewet, is verstrekt aan de Nederlands/Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma.
  • De structuur van de bibliotheekondersteuning is gewijzigd, zodat de slagkracht toe- en de kwetsbaarheid afneemt.
  • De opdracht tot het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor het vmbo is verstrekt
  • Via het project Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde is een nieuwe traditie voor Flevoland in gang gezet: het tweejaarlijkse evenement Kunst en Techniek.
TERUG NAAR CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN MONUMENTENZORG