Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. Een culturele identiteit en culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. De provincie zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat culturele voorzieningen goed toegankelijk zijn en blijven.
De provincie richt zich onder andere op het behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De provincie is daarnaast verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.

Wat is er al bereikt?

  • Is er in het kader van het Fonds Verstedelijking Almere een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van een iconisch museum.
  • Gaat de Floriade als vliegwiel voor de structurele versterking van het culturele landschap in Flevoland fungeren.
  • Is er een provinciedichter aangesteld.
  • Verkeren de huidige landschapskunstwerken in uitstekende staat en is de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de huidige acht landschapskunstwerken waar nodig versterkt.
  • Heeft het Centrum voor Amateurkunst (CAF) een grotere rol bij het versterken en de vorming van de Flevolandse identiteit. Daarbij is duidelijk op welke manier (deelname van inwoners aan) amateurkunst hierin een rol kan spelen.
  • Leveren de bibliotheken een substantiële bijdrage aan de versterking van de Flevolandse identiteit. Wij geven daar richting aan en bieden ook financiële ruimte voor de uitvoering.