Ik schrijf mee voor Flevoland

aan het verkiezingsprogramma van de PvdA

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. Een culturele identiteit en culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. De provincie zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat culturele voorzieningen goed toegankelijk zijn en blijven.
De provincie richt zich onder andere op het behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De provincie is daarnaast verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.

Wat is er al bereikt?

In 2050 is Flevoland cultureel erfgoed omdat het zich ontwikkeld heeft tot een groen landschap waarin alle noodzakelijke functies (leven, werken en recreëren) op een harmonieuze wijze zijn opgenomen. De 1.419 km2 land en water vormen een uniek landschap waaraan innovaties op het gebied van duurzaamheid, natuur en agrarische ontwikkelingen een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

In Flevoland maken wij niet alleen nieuw land maar ook een nieuwe leefgemeenschap!

Binnen dit landschap vind je een goed uitgeruste culturele infrastructuur en hebben inwoners (ook in hun gemeente) en bezoekers toegang tot een breed, divers en kwalitatief goed cultuuraanbod. Spraakmakende landschapskunst, een uniek kenmerk van Flevoland, een iconisch bovenregionaal museum en een volwassen culturele infrastructuur. Alle generaties hebben in Flevoland als het aan de PvdA ligt voldoende mogelijkheden om met elkaar kunst te maken en te beleven.
De bekendheid in Flevoland en daar buiten met de geschiedenis van Flevoland is vergroot en er is een breed draagvlak voor het behouden en het versterken van het Flevolands cultureel erfgoed.

Culturele voorzieningen en programma’s op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie geven Flevolanders mogelijkheden om hun identiteit en hun relatie met anderen en met de samenleving vorm te geven. Door cultuur te maken, beleven en/of te delen kun je individueel of gezamenlijk inspiratie op doen, van schoonheid genieten, verhalen delen en nieuwe verhalen ontwikkelen. Kunst en cultuur versterken de identiteit van Flevoland en geven kleur en glans aan mens en samenleving!

Het verhaal van Flevoland heeft een onmiskenbare en onverwoestbare kern. De zeer bijzondere ontstaansgeschiedenis, de geheel eigen manier van doen en de unieke landschappen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Uit onderzoeken, een fotowedstrijd, meetups en (straat)interviews die in het kader van “Flevoperspectieven” in juni 2016 gehouden zijn bleek keer op keer dat men daar trots op is. De PvdA wil deze culturele identiteit van Flevoland de komende jaren verder versterken.

Cultuur (lees: kunst) heeft het ontstaan van de Flevolandse identiteit beïnvloed en zal, mits het aanbod breed en kwalitatief goed is, deze identiteit doen groeien en verder verrijken. Bovendien levert kunst een wezenlijke bijdrage aan de overkoepelende ambitie (in Flevoland is het prettig leven, werken en recreëren) van de Provincie. Een aantrekkelijke fysieke omgeving, voldoende (zowel kwalitatief als kwantitatief) culturele voorzieningen en goed cultureel klimaat zijn voor steeds meer mensen bepalende vestigingsfactoren. Zij verzorgen daarmee een maatschappelijke waarde en zijn van economische betekenis. Voor de PvdA is cultuur dan ook nadrukkelijk een van de acht kerntaken en niet een vrijblijvend speeltje in tijden dat het goed gaat. Bij deze kerntaak zijn toegankelijkheid en dus betaalbaarheid een belangrijke voorwaarde om (actieve) deelname te verhogen.

Om deze ambities te verwezenlijk ondersteunt de PvdA de vier strategische uitgangspunten:

 1. Bestendiging van de ingezette koers.
 2. Uitdragen van de cultuur door deze nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.
 3. Versterken van de onderlinge verbinding en samenwerking van culturele instellingen om daarmee de (sociale) samenhang te optimaliseren.
 4. Optimaliseren van de aansluiting op en de afstemming tussen provincie en gemeenten op basis van meer onderling contact en een bredere blik.

Kenmerkende pijlers van ons cultuurbeleid zijn: Podiumkunsten, Landschapskunst, Bibliotheken, Cultureel erfgoed en monumentenzorg, Cultuureducatie en Amateurkunst & Talentontwikkeling.

Om dit te kunnen bereiken zal de Provincie

 • Ruimte reserveren voor het realiseren van het 9de Voor de komende periode heeft het voor de PvdA geen prioriteit, wel willen wij er alvast middelen voor reserveren. Een blijvende kunstzinnige herinnering aan de Floriade is daarbij voor de PvdA een denkrichting.
 • Een onderzoek uitgevoerd hebben naar de mogelijkheden voor het behoud en de versterking van Batavialand.
 • Met het onderwijs overleggen op welke manier cultuureducatie via een doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs kan worden ingebed. Het expertisecentrum voor cultuureducatie FleCK krijgt hiervoor een vernieuwde en meer uitgebreide opdracht.
 • Jaarlijks een evenement organiseren/ondersteunen waarbij cultuur en techniek aansluiten op de identiteit en het innovatieve karakter van de provincie. Als inspirerend voorbeeld kan gewezen worden op het project Waterlicht op Schokland (2015).
 • Een heldere langetermijnvisie op erfgoed ontwikkelen om te bepalen wat wij waardevol vinden en willen behouden. Er zijn veel objecten, structuren en elementen in Flevoland die “erfgoedpotentie” hebben, een duidelijke keuze is dus gewenst.
 • Samen met de gemeenten zorgen voor een sterk, efficiënt netwerk van goed toegankelijke bibliotheken die een belangrijke rol vervullen om mensen mee te kunnen laten doen aan de kennissamenleving. De Provincie zal hier faciliterend optreden.

In 2023

 • Is er in het kader van het Fonds Verstedelijking Almere een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van een iconisch museum.
 • Gaat de Floriade als vliegwiel voor de structurele versterking van het culturele landschap in Flevoland fungeren.
 • Is er een provinciedichter aangesteld.
 • Verkeren de huidige landschapskunstwerken in uitstekende staat en is de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de huidige acht landschapskunstwerken waar nodig versterkt.
 • Heeft het Centrum voor Amateurkunst (CAF) een grotere rol bij het versterken en de vorming van de Flevolandse identiteit. Daarbij is duidelijk op welke manier (deelname van inwoners aan) amateurkunst hierin een rol kan spelen.
 • Leveren de bibliotheken een substantiële bijdrage aan de versterking van de Flevolandse identiteit. Wij geven daar richting aan en bieden ook financiële ruimte voor de uitvoering.